Back to subtitle list
How to unblock

Green Book Hebrew Subtitles

 Green Book

Movie Info:

Released: 16 Nov 2018
Runtime: 130 min
Genre: Biography, Comedy, Drama, Music
Director: Peter Farrelly
Actors: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Sebastian Maniscalco
Country: USA
Rating: 8.2

Overview:

A working-class Italian-American bouncer becomes the driver of an African-American classical pianist on a tour of venues through the 1960s American South.

May 23, 2020 00:19:26 knightR Hebrew 13

Release Name:

Green.Book.2018.BDRip.x264-SPARKS
Download Subtitles
Mar 02, 2019 12:25:48 97.7KB Download Translate

1 00:00:23,323 --> 00:00:28,929 îúøâåîé ãå÷èåø àéøîä åäæàáéú 2 00:01:17,599 --> 00:01:22,399 Just4You ñåðëøï ò"é 3 00:01:22,500 --> 00:01:27,340 .òøá èåá ðéå éåø÷! àðé áåáé øéãì .åàðé ùîç ìäéåú ëàï 4 00:01:29,380 --> 00:01:34,380 ,úåãä ìëåìëí ùáàúí äòøá "ì"îåöàé ùáú á÷åôä 5 00:01:34,500 --> 00:01:36,740 àðçðå î÷ååéí ùéäéä .ìðå òøá ðôìà 6 00:01:36,740 --> 00:01:38,860 åðòùä ëîéèá éëåìúðå .ëãé ìååãà æàú 7 00:01:38,940 --> 00:01:43,180 ëîå úîéã, úåãä îéåçãú .ìîàøç ùìðå, îø æ'åì ôåãì 8 00:01:43,540 --> 00:01:45,460 .áåàå ðúçéì 9 00:02:16,340 --> 00:02:17,900 .äìå îúå÷

How to unblock