Back to subtitle list

Fury Greek Subtitles

 Fury

Movie Info:

Released: 17 Oct 2014
Runtime: 134 min
Genre: Action, Drama, War
Director: David Ayer
Actors: Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Peña
Country: USA, China, UK
Rating: 7.6

Overview:

A grizzled tank commander makes tough decisions as he and his crew fight their way across Germany in April, 1945.

Oct 09, 2021 19:54:58 T3LL4V1S10N Greek 6

Release Name:

Fury.2014.720p.BRRip.x264-iExTV

Release Info:

Άψογα αποδοσμένοι & τέλεια συγχρονισμένοι υπότιτλοι! «Απόδοση Διαλόγων/Συγχρονισμός» ★T3LL4V1S10N™★ •Μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό• 
Download Subtitles
Jul 22, 2016 14:50:16 86.75KB Download Translate

1 00:00:02,341 --> 00:00:09,780 «Áðüäïóç Äéáëüãùí/Óõã÷ñïíéóìüò» ••• T 3 L L 4 V 1 S 1 0 N™ ••• °°° Ìüíï ôï êáëýôåñï åßíáé áñêåôÜ êáëü... °°° 2 00:00:09,781 --> 00:00:15,740 ••• T 3 L L 4 V 1 S 1 0 N™ ••• ¢øïãá áðïäïóìÝíïé & ôÝëåéá óõã÷ñïíéóìÝíïé Åëëçíéêïß õðüôéôëïé 3 00:00:53,755 --> 00:00:57,288 Óôïí ´ Ðáãêüóìéï Ðüëåìï, ôá ÃåñìáíéêÜ Üñìáôá 4 00:00:57,289 --> 00:01:01,011 õðåñåß÷áí ôùí Áìåñéêáíéêþí óå èùñÜêéóç êáé ïðëéóìü. 5 00:01:01,021 --> 00:01:05,130 Ôá áìåñéêáíéêÜ ðëçñþìáôá õðÝóôçóáí óöïäñÝò áðþëåéåò 6 00:01:05,131 --> 00:01:07,967 áðü ôá áíþôåñá å÷èñéêÜ ï÷Þìáôá. 7 00:01:09,285 --> 00:01:18,186 ••• Ï Ñ Ã Ç ••• 8