Back to subtitle list

Fury Korean Subtitles

 Fury

Movie Info:

Released: 17 Oct 2014
Runtime: 134 min
Genre: Action, Drama, War
Director: David Ayer
Actors: Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Peña
Country: USA, China, UK
Rating: 7.6

Overview:

A grizzled tank commander makes tough decisions as he and his crew fight their way across Germany in April, 1945.

Oct 09, 2021 19:54:58 subscene2015 Korean 9

Release Name:

Fury.2014.DVDscr.XViD.AC3-ETRG
Download Subtitles
Jan 28, 2015 12:18:36 116.96KB Download

2Â÷ ¼¼°è ´ëÀü ´ç½Ã ¹Ì±º ÅÊÅ©µéÀº
µ¶ÀÏ ÅÊÅ©µé¿¡ ºñÇØ ´É·ÂÈ÷ ÇöÀúÈ÷ ¶³¾îÁ³´Ù

 

¸¹Àº ¹Ì±º ±â°©º´µéÀº
ÀÌ·¯ÇÑ µ¶ÀÏÀüÂ÷µé¿¡°Ô ¼ö¸¹Àº Á×À½À» ¸ÂÀÌÇß´Ù

 

Fury 2014
Ç»¸®

 

1945³â 4¿ù

 

¿¬ÇÕ±ºÀº ³ªÄ¡ µ¶ÀÏÀÇ °¡Àå ±íÀº ¿µÅä¿¡¼­ ½Î¿ü°í
ÀÌÀü°Í ºÁ¿ÀÁö ¸øÇÑ ÀúÇ×À» °æÇèÇß´Ù

 

Àý¸ÁÀûÀÎ È÷Ʋ·¯´Â Ãѵ¿¿øÀ» ¸í·ÉÇÑ´Ù
¸ðµç ³²ÀÚ, ¿©ÀÚ¿Í ¾ÆÀÌµé °¡¸²¾øÀÌ ¸ðÁýÇÏ¿© ,,.

 

¾¾¹ß