Back to subtitle list

Fury Hebrew Subtitles

 Fury

Movie Info:

Released: 17 Oct 2014
Runtime: 134 min
Genre: Action, Drama, War
Director: David Ayer
Actors: Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Peña
Country: USA, China, UK
Rating: 7.6

Overview:

A grizzled tank commander makes tough decisions as he and his crew fight their way across Germany in April, 1945.

Oct 09, 2021 19:54:58 xethktre Hebrew 1

Release Name:

Fury.2014.720p.BluRay.x264.YIFY
Download Subtitles
Jan 20, 2015 00:29:56 85.54KB Download Translate

1 00:00:17,708 --> 00:00:21,048 .äí ñåôâéí àù îëéååï äéòø .äí îçëéí ìèð÷éí 2 00:00:21,378 --> 00:00:24,408 !ñåôâéí àù àåéá îäàâó äéîðé ...àðé çåæø 3 00:00:30,868 --> 00:00:32,498 .ôøéððñ øã ùù î÷àìö'ø 4 00:00:32,528 --> 00:00:35,698 .úçæé÷å îòîã .äîöá âøåò, áçåøéí. òáåø 5 00:00:36,168 --> 00:00:40,848 .äñîì äîôøé äøâò äåôéò ?éù ìê îéãò òì äàâó äéîðé- 6 00:00:42,257 --> 00:00:44,835 .÷àìö'ø, ùìéìé .úæåæ 7 00:00:45,918 --> 00:00:48,738 .ëàï àééáì ùúééí .äúåúç ðîöà áëðñéä äæå 8 00:00:48,828 --> 00:00:51,118 éøå òìéðå ôâæ .ëàùø çìôðå ìéãí 9