Back to subtitle list

Fury Greek Subtitles

 Fury

Movie Info:

Released: 17 Oct 2014
Runtime: 134 min
Genre: Action, Drama, War
Director: David Ayer
Actors: Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Peña
Country: USA, China, UK
Rating: 7.6

Overview:

A grizzled tank commander makes tough decisions as he and his crew fight their way across Germany in April, 1945.

Oct 09, 2021 19:54:58 T3LL4V1S10N Greek 2

Release Name:

Fury.2014.DVDSCR.Upscale.720p.x264.AC3-PsiX (a T3LL4V1S10N sub)

Release Info:

Άψογα αποδοσμένοι & τέλεια συγχρονισμένοι υπότιτλοι! Μετάφραση/Υποτιτλισμός: T3LL4V1S10N -Μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό- [ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ ΟΛΟΥΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ Ν'ANAΓNΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΣΟΒΑΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟ!] (Δε θα μπορούσα να μη μεταφράσω μια τόσο καλή πολεμική ταινία με άρματα, έχοντας ο ίδιος κάποτε υπηρετήσει στα Τεθωρακισμένα... Όλοι οι στρατιωτικοί όροι, φυσικά, έχουν αποδοθεί σωστότατα! Καλή προβολή σε όλους!) 
Download Subtitles
Dec 21, 2014 12:12:08 85.16KB Download Translate

1 00:00:23,154 --> 00:00:30,775 «ÌåôÜöñáóç/Õðïôéôëéóìüò» ••• T 3 L L 4 V 1 S 1 0 N™ ••• °°° Ìüíï ôï êáëýôåñï åßíáé áñêåôÜ êáëü... °°° 1 00:00:30,776 --> 00:00:36,677 ••• T 3 L L 4 V 1 S 1 0 N™ ••• ¢øïãá áðïäïóìÝíïé & ôÝëåéá óõã÷ñïíéóìÝíïé Åëëçíéêïß õðüôéôëïé 2 00:01:14,665 --> 00:01:18,188 Óôïí ´ Ðáãêüóìéï Ðüëåìï, ôá ÃåñìáíéêÜ Üñìáôá 2 00:01:18,189 --> 00:01:21,961 õðåñåß÷áí ôùí Áìåñéêáíéêþí óå èùñÜêéóç êáé ïðëéóìü. 3 00:01:21,971 --> 00:01:26,030 Ôá áìåñéêáíéêÜ ðëçñþìáôá õðÝóôçóáí óöïäñÝò áðþëåéåò 4 00:01:26,031 --> 00:01:28,867 áðü ôá áíþôåñá å÷èñéêÜ ï÷Þìáôá. 4 00:01:30,253 --> 00:01:38,947 ••• Ï Ñ Ã Ç ••• 5 00:01:39,736 --> 00:01:44,464 Åßíáé Áðñßëéïò ôïõ 1945.