pingbot.me
Back to subtitle list

Fringe - Fifth Season Czech Subtitles

 Fringe - Fifth Season

Series Info:

Released: 09 Sep 2008
Runtime: 46 min
Genre: Drama, Mystery, Sci-Fi, Thriller
Director: N/A
Actors: Anna Torv, Joshua Jackson, Jasika Nicole, John Noble
Country: USA, Canada
Rating: 8.4

Overview:

An F.B.I. agent is forced to work with an institutionalized scientist and his son in order to rationalize a brewing storm of unexplained phenomena.

Oct 13, 2021 14:01:57 big_willie Czech 8

Release Name:

fringe.s05.720p.bluray.x264-demand

Release Info:

Přeložily: Suzie a Veronique  Přečas: badboy.majkl 
Download Subtitles
Oct 17, 2013 18:51:14 34.62KB Download Translate

1 00:00:02,317 --> 00:00:05,128 - Pøicházejí. - Kdo pøichází? 2 00:00:05,351 --> 00:00:06,936 Našemu svìtu bude vládnout 3 00:00:06,937 --> 00:00:08,771 pokroèilý druh lidí, 4 00:00:09,126 --> 00:00:10,293 kterým øíkáme "Pozorovatelé." 5 00:00:10,327 --> 00:00:12,545 Kousni mì do ruky a já tì nechám utratit. 6 00:00:12,940 --> 00:00:14,523 Jsem Dr. Walter Bishop. 7 00:00:14,558 --> 00:00:16,592 Mìl jsem plán na protiútok. 8 00:00:16,627 --> 00:00:20,145 Nebyli všichni špatní. Jeden se nám snažil pomoci. 9 00:00:20,163 --> 00:00:21,480 Jmenoval se Záøí. 10

Oct 17, 2013 18:51:14 28.97KB Download Translate

1 00:00:02,290 --> 00:00:06,343 - Pùvodní tým Okrajových vìd nezmizel. - Ne. Jsou v Jantaru. 2 00:00:06,500 --> 00:00:08,155 V minulých dílech... 3 00:00:10,705 --> 00:00:13,868 Olivie! Olivie, dýchej. 4 00:00:14,454 --> 00:00:16,085 Jsi v roce 2036. 5 00:00:16,382 --> 00:00:17,869 Tohle je Etta. 6 00:00:18,419 --> 00:00:19,676 Ahoj, mami. 7 00:00:24,403 --> 00:00:25,339 Kde je Walter? 8 00:00:26,586 --> 00:00:30,644 - Ani hnout! - Kdo vás a váš tým vysvobodil z Jantaru? 9 00:00:32,429 --> 00:00:33,804 Jaký plán? 10

Oct 17, 2013 18:51:14 32.57KB Download Translate

1 00:00:02,785 --> 00:00:06,954 Pokud tohle sledujete, pak víte, že na Zemi vpadli Pozorovatelé. 2 00:00:07,488 --> 00:00:09,357 V minulých dílech... 3 00:00:09,507 --> 00:00:11,610 Nemùžeme se vrátit do Harvardu. 4 00:00:11,760 --> 00:00:13,178 To místo ovládají Pozorovatelé. 5 00:00:13,328 --> 00:00:16,014 To pøece není problém. Tunely! 6 00:00:16,164 --> 00:00:20,619 Tøi a pùl kilometru dlouhé tunely trubek vedoucí páru do Harvardu. 7 00:00:20,769 --> 00:00:24,973 Musel jsem to zalít do Jantaru. To je moje kamera. 8 00:00:25,123 --> 00:00:28,794 Asi jsem nic nezapsal. Myslím, že jsem natoèil video. 9 00:00:28,944 --> 00:00:33,832 Tento plán nás vrátí do pùvodního stavu. A zbaví svìt Pozorovatelù.

Oct 17, 2013 18:51:14 28.86KB Download Translate

1 00:00:02,850 --> 00:00:04,418 V minulých dílech... 2 00:00:04,618 --> 00:00:07,386 Hledali jsme vás a vaše pøátele. 3 00:00:10,390 --> 00:00:13,443 Kdo je ta malá dívka? Ta malá blonïatá dívka? 4 00:00:13,643 --> 00:00:17,261 Pokud toto sledujete, víte o útoku Pozorovatelù. 5 00:00:17,461 --> 00:00:20,513 Zapeèetil jsem to do Jantaru. Potøebuji laser. 6 00:00:20,714 --> 00:00:25,221 - Vyrobíš ho? - Nenosíš náhrdelník? - Potøebujeme støíbro na pájeèku. 7 00:00:25,421 --> 00:00:29,600 - Dìkuji. - Pokud jste našli tuto pásku, získali jste ji z Jantaru. 8 00:00:29,800 --> 00:00:33,467 - Mám to. - Musíte získat všechny pásky se všemi èástmi plánu. 9 00:00:33,667 --> 00:00:40,711

Oct 17, 2013 18:51:14 34.17KB Download Translate

1 00:00:02,083 --> 00:00:03,787 V minulých dílech jste vidìli... 2 00:00:03,968 --> 00:00:05,103 Co to udìlali s parkem? 3 00:00:05,209 --> 00:00:06,301 Vydlaždili ho, aby tu mohli postavit stroje, 4 00:00:06,409 --> 00:00:08,584 které do atmosféry pumpují oxid uhelnatý. 5 00:00:08,680 --> 00:00:09,424 Proè? 6 00:00:09,528 --> 00:00:11,581 Vzduch tu pro nì obsahuje moc kyslíku. 7 00:00:11,688 --> 00:00:12,694 Ještì pár let a následky 8 00:00:12,773 --> 00:00:13,897 budou nezvratné. 9 00:00:14,161 --> 00:00:15,664 Seznam se s Ettou. 10 00:00:16,530 --> 00:00:17,817 Ahoj, mami.

Oct 17, 2013 18:51:14 34.54KB Download Translate

1 00:00:01,994 --> 00:00:04,406 Tento plán nás postaví zpìt na nohy 2 00:00:04,631 --> 00:00:06,956 a celý svìt zbaví Pozorovatelù. 3 00:00:07,227 --> 00:00:08,752 V minulých dílech jste vidìli... 4 00:00:08,907 --> 00:00:10,874 Pøišel sem muž a sestoupil do dolu. 5 00:00:10,988 --> 00:00:11,956 Jmenoval se Donald. 6 00:00:12,094 --> 00:00:13,010 Neznám žádného Donalda. 7 00:00:13,360 --> 00:00:14,172 Dva vetøelci ho unesli 8 00:00:14,277 --> 00:00:15,664 proti jeho vlastní vùli. 9 00:00:20,488 --> 00:00:23,016 Nikdy nevíte, kdy toho nechat. 10 00:00:24,295 --> 00:00:25,279 Etta.

Oct 17, 2013 18:51:14 34.96KB Download Translate

1 00:00:05,368 --> 00:00:06,854 V minulých dílech jste vidìli... 2 00:00:08,176 --> 00:00:09,632 Ne, ne, ne, ne, ne. 3 00:00:09,713 --> 00:00:11,658 Naše dcera darovala život našemu osvobození. 4 00:00:11,817 --> 00:00:13,784 A my teï vìnujeme náš, 5 00:00:13,947 --> 00:00:15,447 abychom se ujistili, že to nìco znamená. 6 00:00:15,637 --> 00:00:16,773 Také to chci. 7 00:00:18,076 --> 00:00:20,074 Už bych tu dlouho nezùstal. 8 00:00:20,161 --> 00:00:21,398 Jen jsem ji potøeboval vidìt. 9 00:00:21,497 --> 00:00:24,126 Je to v poøádku, že sem chodíš. Jen mi dej vìdìt. 10 00:00:24,339 --> 00:00:26,337 Chci vìdìt, èím si procházíš.

Oct 17, 2013 18:51:14 27.13KB Download Translate

1 00:00:02,799 --> 00:00:05,423 Proè jsme o ni hned zase museli pøijít? 2 00:00:05,650 --> 00:00:07,665 V minulých dílech... 3 00:00:08,655 --> 00:00:11,663 Téhle bolesti musíte èelit spoleènì. 4 00:00:11,893 --> 00:00:15,281 Je to její odkaz vám obìma. Dùkaz toho, že tu byla. 5 00:00:15,513 --> 00:00:17,673 Naše dcera nás zachránila. 6 00:00:17,778 --> 00:00:21,249 A my se musíme postarat o to, aby to nepøišlo vniveè. 7 00:00:21,743 --> 00:00:23,413 Zase máš ten výraz. 8 00:00:23,688 --> 00:00:25,993 - Jaký? - Ustaraný. 9 00:00:26,093 --> 00:00:29,099 A oprávnìnì? Co jsi to udìlal?

Oct 17, 2013 18:51:14 35.7KB Download Translate

1 00:00:03,369 --> 00:00:04,628 Teï vám ukážu 2 00:00:04,732 --> 00:00:06,011 další èást plánu 3 00:00:06,167 --> 00:00:07,638 k poražení Pozorovatelù. 4 00:00:07,815 --> 00:00:09,414 V minulých dílech... 5 00:00:09,521 --> 00:00:11,663 - Donalde... - Donald? 6 00:00:11,777 --> 00:00:13,977 Tak se jmenoval muž, který èekal na Waltera 7 00:00:14,094 --> 00:00:15,228 pøed 21 lety. 8 00:00:15,332 --> 00:00:16,367 Je pryè. 9 00:00:16,459 --> 00:00:18,235 Byl souèástí plánu 10 00:00:18,354 --> 00:00:22,065

Oct 17, 2013 18:51:14 29.56KB Download Translate

1 00:00:02,195 --> 00:00:03,836 V minulých dílech... 2 00:00:03,969 --> 00:00:05,681 Nikdy jsem si nemyslela, že tì ještì nìkdy uvidím. 3 00:00:05,813 --> 00:00:07,444 Tolik jsem tì chtìla kontaktovat, 4 00:00:07,566 --> 00:00:09,703 ale bála jsem se, že bych ohrozila tvoji bezpeènost. 5 00:00:09,847 --> 00:00:11,316 Potøebujeme tvoji pomoc, Nino. 6 00:00:11,456 --> 00:00:13,817 Hastingsi, dejte Dr. Bishopovi vše, co chce. 7 00:00:13,936 --> 00:00:15,227 Ach, s radostí. 8 00:00:16,780 --> 00:00:17,672 Kdo je to? 9 00:00:17,818 --> 00:00:18,898 Byl to pøípad, na kterém jsme pracovali. 10

Oct 17, 2013 18:51:14 34.53KB Download Translate

1 00:00:02,141 --> 00:00:03,769 V minulých dílech... 2 00:00:03,881 --> 00:00:05,291 Všichni nebyli špatní. 3 00:00:05,404 --> 00:00:06,611 Jeden z nich se nám pokusil pomoci. 4 00:00:06,762 --> 00:00:08,508 Jmenoval se September. 5 00:00:08,822 --> 00:00:10,348 Pìt týdnù po invazi 6 00:00:10,494 --> 00:00:11,334 sem pøišel muž. 7 00:00:11,448 --> 00:00:12,418 Jmenoval se Donald. 8 00:00:12,515 --> 00:00:13,777 Odvedli ho pryè proti jeho vùli 9 00:00:13,882 --> 00:00:14,773 dva vetøelci. 10 00:00:14,871 --> 00:00:16,008 Musíme je najít.

Oct 17, 2013 18:51:14 28.39KB Download Translate

1 00:00:02,042 --> 00:00:03,613 V minulých dílech... 2 00:00:03,742 --> 00:00:05,504 Zavolali mì ke zloèinu mimo mìsto. 3 00:00:05,649 --> 00:00:07,003 Poprvé jsem vidìl Ettu. 4 00:00:07,127 --> 00:00:08,607 Rekrutovala mì do Odboje, 5 00:00:08,721 --> 00:00:10,635 nauèila mì blokovat pøed nimi své myšlenky. 6 00:00:10,859 --> 00:00:12,495 Kdo je Holubice? 7 00:00:12,612 --> 00:00:15,073 Nevím! Nikdo neví! 8 00:00:15,667 --> 00:00:17,033 Jak jste pokroèili s tìmi páskami? 9 00:00:17,135 --> 00:00:19,038 Máme kameny z dolu v Pensylvánii, 10 00:00:19,156 --> 00:00:21,497

Oct 17, 2013 18:51:14 31.25KB Download Translate

1 00:00:04,413 --> 00:00:05,823 V minulých dílech jste vidìli... 2 00:00:05,924 --> 00:00:07,296 Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne! 3 00:00:07,428 --> 00:00:10,881 Ne, už ne. 4 00:00:12,861 --> 00:00:14,525 Jestli se nám podaøí poslat toho chlapce do budoucnosti, 5 00:00:14,638 --> 00:00:15,675 budou ho studovat, 6 00:00:15,787 --> 00:00:17,678 uvìdomí si všechno, co je 7 00:00:17,728 --> 00:00:19,412 a už nikdy nepùjdou stejnou cestou. 8 00:00:19,503 --> 00:00:21,008 A Pozorovatelé nikdy nebudou existovat. 9 00:00:21,106 --> 00:00:22,399 Nikdy to tu neobsadí. 10 00:00:23,046 --> 00:00:25,011 Michael, pomocí nìj se znovu setkáme s Ettou.