pingbot.me
Back to subtitle list

Fringe - Fifth Season Greek Subtitles

 Fringe - Fifth Season

Series Info:

Released: 09 Sep 2008
Runtime: 46 min
Genre: Drama, Mystery, Sci-Fi, Thriller
Director: N/A
Actors: Anna Torv, Joshua Jackson, Jasika Nicole, John Noble
Country: USA, Canada
Rating: 8.4

Overview:

An F.B.I. agent is forced to work with an institutionalized scientist and his son in order to rationalize a brewing storm of unexplained phenomena.

Oct 13, 2021 14:01:57 trifilakis Greek 6

Release Name:

Fringe S05E13 [2013] 1080p WEB x264 [AC3 5.1]
Download Subtitles
Mar 12, 2013 00:40:54 28.61KB Download Translate

1 00:00:03,226 --> 00:00:04,714 Óôá ðñïçãïýìåíá åðåéóüäéá... 2 00:00:04,910 --> 00:00:06,656 ¼÷é, ü÷é, ü÷é, ü÷é, ü÷é. 3 00:00:07,339 --> 00:00:09,954 ¼÷é, äåí ìðïñåßò íá ìå áöÞóåéò. ¼÷é, îáíÜ. 4 00:00:11,752 --> 00:00:14,709 Áí ìðïñÝóïõìå íá óôåßëïõìå ôï áãüñé óôï ìÝëëïí, üôáí ôïí ìåëåôÞóïõí, 5 00:00:14,809 --> 00:00:18,345 èá äéáðéóôþóïõí üëá üóá åßíáé êáé äåí èá áêïëïõèÞóïõí áõôü ôï äñüìï. 6 00:00:18,384 --> 00:00:21,837 Êáé ïé ÐáñáôçñçôÝò äåí èá õðÜñîïõí ðïôÝ. Äåí èá åéóâÜëëïõí ðïôÝ. 7 00:00:21,937 --> 00:00:23,985 Ï ÌÜéêë åßíáé ï ôñüðïò ìå ôïí ïðïßï èá äïýìå îáíÜ ôçí ¸ôôá. 8 00:00:24,010 --> 00:00:25,723 ¸÷ïõìå áêüìá ðïëý äñüìï ìðñïóôÜ ìáò. 9 00:00:26,605 --> 00:00:28,473