pingbot.me
Back to subtitle list

Fringe - Fifth Season Greek Subtitles

 Fringe - Fifth Season

Series Info:

Released: 09 Sep 2008
Runtime: 46 min
Genre: Drama, Mystery, Sci-Fi, Thriller
Director: N/A
Actors: Anna Torv, Joshua Jackson, Jasika Nicole, John Noble
Country: USA, Canada
Rating: 8.4

Overview:

An F.B.I. agent is forced to work with an institutionalized scientist and his son in order to rationalize a brewing storm of unexplained phenomena.

Oct 13, 2021 14:01:57 trifilakis Greek 6

Release Name:

Fringe S05E10 [2012] 720p WEB x264 [AC3 5.1]
Download Subtitles
Mar 12, 2013 00:39:30 27.98KB Download Translate

1 00:00:01,189 --> 00:00:02,670 Óôá ðñïçãïýìåíá åðåéóüäéá... 2 00:00:02,925 --> 00:00:04,649 Äåí öáíôÜóôçêá ðùò èá óå îáíáäþ. 3 00:00:04,769 --> 00:00:08,457 ¹èåëá íá ìéëÞóïõìå, áëëÜ öïâüìïõí ìçí óå âÜëù óå êßíäõíï. 4 00:00:08,690 --> 00:00:10,293 ×ñåéáæüìáóôå ôç âïÞèåéÜ óïõ. 5 00:00:10,413 --> 00:00:12,883 Äþóå óôïí Äñá Ìðßóïð ü,ôé ÷ñåéÜæåôáé. 6 00:00:13,003 --> 00:00:14,453 Ìå ìåãÜëç ìïõ ÷áñÜ. 7 00:00:15,528 --> 00:00:17,796 - Ðïéüò åßíáé áõôüò; - Ìßá áðü ôéò õðïèÝóåéò ìáò. 8 00:00:17,916 --> 00:00:20,843 ¢ñ÷éóå íá åêäçëþíåé éêáíüôçôåò óõíáéóèçìáôéêÞò ôáýôéóçò. 9 00:00:21,101 --> 00:00:22,854 Ãéáôß ÷ñåéÜæïìáé