pingbot.me
Back to subtitle list

Fringe - Fifth Season Greek Subtitles

 Fringe - Fifth Season

Series Info:

Released: 09 Sep 2008
Runtime: 46 min
Genre: Drama, Mystery, Sci-Fi, Thriller
Director: N/A
Actors: Anna Torv, Joshua Jackson, Jasika Nicole, John Noble
Country: USA, Canada
Rating: 8.4

Overview:

An F.B.I. agent is forced to work with an institutionalized scientist and his son in order to rationalize a brewing storm of unexplained phenomena.

Oct 13, 2021 14:01:57 trifilakis Greek 5

Release Name:

Fringe S05E07 [2012] 720p WEB x264 [AC3 5.1]
Download Subtitles
Dec 02, 2012 19:37:30 32.14KB Download Translate

1 00:00:04,309 --> 00:00:06,895 Óôá ðñïçãïýìåíá åðåéóüäéá… 2 00:00:07,256 --> 00:00:08,380 ¼÷é, ü÷é, ü÷é, ü÷é, ü÷é. 3 00:00:08,480 --> 00:00:10,816 Ç êüñç ìáò áöïóßùóå ôç æùÞ ôçò óôçí åëåõèåñßá ìáò. 4 00:00:10,916 --> 00:00:14,539 Êáé ôþñá èá áöïóéþóïõìå ôéò äéêÝò ìáò óéãïõñåýïíôáò üôé áõôü óçìáßíåé êÜôé. 5 00:00:14,639 --> 00:00:16,689 Êé åãþ áõôü èÝëù. 6 00:00:17,077 --> 00:00:19,155 Äåí åß÷á óêïðü íá ìåßíù ãé’ áõôü ðïëý ðåñéóóüôåñï. 7 00:00:19,255 --> 00:00:20,384 ¹èåëá íá ôç äù. 8 00:00:20,484 --> 00:00:23,301 Äåí õðÜñ÷åé ðñüâëçìá ðïõ Þñèåò. ÁðëÜ ðåò ìïõ. 9 00:00:23,401 --> 00:00:26,862 - ÈÝëù íá êáôáëÜâù ôé ðåñíÜò. - ¸÷åéò äßêéï.