pingbot.me
Back to subtitle list

Fringe - Fifth Season Greek Subtitles

 Fringe - Fifth Season

Series Info:

Released: 09 Sep 2008
Runtime: 46 min
Genre: Drama, Mystery, Sci-Fi, Thriller
Director: N/A
Actors: Anna Torv, Joshua Jackson, Jasika Nicole, John Noble
Country: USA, Canada
Rating: 8.4

Overview:

An F.B.I. agent is forced to work with an institutionalized scientist and his son in order to rationalize a brewing storm of unexplained phenomena.

Oct 13, 2021 14:01:57 trifilakis Greek 6

Release Name:

Fringe S05E05 [2012] 720p WEB x264 [AC3 5.1]
Download Subtitles
Dec 02, 2012 19:36:34 32.16KB Download Translate

1 00:00:01,169 --> 00:00:02,685 Óôá ðñïçãïýìåíá åðåéóüäéá... 2 00:00:02,805 --> 00:00:03,805 Ôé Ýêáíáí óôï ðÜñêï; 3 00:00:03,925 --> 00:00:05,294 Ôï ôóéìÝíôáñáí ãéá íá óôÞóïõí ìç÷áíÝò 4 00:00:05,414 --> 00:00:07,203 ðïõ åêðÝìðïõí ìïíïîåßäéï ôïõ Üíèñáêá óôçí áôìüóöáéñá. 5 00:00:07,425 --> 00:00:08,207 Ãéáôß; 6 00:00:08,330 --> 00:00:10,200 Ï áÝñáò åäþ åßíáé ãé’ áõôïýò ðïëý ðëïýóéïò óå ïîõãüíï. 7 00:00:10,444 --> 00:00:12,516 Óå ëßãá ÷ñüíéá ïé åðéðôþóåéò èá åßíáé ìç áíáóôñÝøéìåò. 8 00:00:13,097 --> 00:00:14,559 ÈÝëù íá ãíùñßóåéò ôçí ¸ôôá. 9 00:00:15,313 --> 00:00:16,436 Ãåéá óïõ ìáìÜ.