pingbot.me
Back to subtitle list

Fringe - Fifth Season Greek Subtitles

 Fringe - Fifth Season

Series Info:

Released: 09 Sep 2008
Runtime: 46 min
Genre: Drama, Mystery, Sci-Fi, Thriller
Director: N/A
Actors: Anna Torv, Joshua Jackson, Jasika Nicole, John Noble
Country: USA, Canada
Rating: 8.4

Overview:

An F.B.I. agent is forced to work with an institutionalized scientist and his son in order to rationalize a brewing storm of unexplained phenomena.

Oct 13, 2021 14:01:57 trifilakis Greek 9

Release Name:

Fringe S05E01 [2012] 720p WEB x264 [AC3 5.1]
Download Subtitles
Dec 02, 2012 19:34:46 30.8KB Download Translate

1 00:00:01,209 --> 00:00:03,972 - ¸ñ÷ïíôáé. - Ðïéïß; 2 00:00:04,292 --> 00:00:09,106 Ï êüóìïò ìáò Ý÷åé êáôáëçöèåß áðü Ýíá åîåëéãìÝíï åßäïò. Ôïõò «ÐáñáôçñçôÝò». 3 00:00:09,226 --> 00:00:11,792 Áí äáãêþóåéò ôï ÷Ýñé ìïõ, èá óå óêïôþóù óáí óêõëß. 4 00:00:11,912 --> 00:00:15,596 Åßìáé ï Äñ. Ïõüëôåñ Ìðßóïð. Åß÷á Ýíá ó÷Ýäéï áíôåðßèåóçò. 5 00:00:15,716 --> 00:00:18,576 Äåí Þôáí üëïé êáêïß. ¸íáò åî' áõôþí ðñïóðÜèçóå íá ìáò âïçèÞóåé. 6 00:00:18,696 --> 00:00:20,020 Ôïí Ýëåãáí ÓåðôÝìâñéï. 7 00:00:20,140 --> 00:00:23,401 Ðñéí ìðïñÝóïõìå íá åðéôåèïýìå, áíáãêáóôÞêáìå íá ìðïýìå óå êå÷ñéìðÜñé. 8 00:00:23,521 --> 00:00:26,394 20 ÷ñüíéá áñãüôåñá, êÜðïéïé áðü ôçí ïìÜäá ìáò âñÝèçêáí. 9