pingbot.me
Back to subtitle list

Find Me in Your Memory (Memoir of the Man / Geu Namjaui Kieokbeop / 그 남자의 기억법) Greek Subtitles

 Find Me in Your Memory (Memoir of the Man / Geu Namjaui Kieokbeop / 그 남자의 기억법)

Series Info:

Released: N/A
Runtime: N/A
Genre: Drama, Fantasy, Romance
Director: N/A
Actors: Lee Jin Hyuk
Country: N/A
Rating: N/A

Overview:

The story revolves around a man with hyperthymesia, a condition that gives the ability to remember an abnormally vast amount of their life experiences in vivid detail, and a woman who has forgotten the most important moments of her life.

Jan 11, 2021 01:49:59 KoreaBeautyVictims Greek 10

Release Name:

Find.Me.in.Your.Memory.S01E31-E32.200513.360p.540p.720p-NEXT

Release Info:

Διανομή Υποτίτλων ΤαΜυαλάΣταΜπλέντερ™. Για ενημέρωση επισκεφθείτε στο facebook την ομάδα Korean Beauty's Victims (Κοινότητα Ελλήνων Υποτιτλιστών) 
Download Subtitles
Jan 08, 2021 12:50:06 63.9KB Download Translate

1 00:01:27,490 --> 00:01:28,799 ÅÐÅÉÓÏÄÉÏ 31 2 00:01:28,849 --> 00:01:30,787 ÁõôÞ äåí åßíáé ç Ãéü ×á Ôóéí; 3 00:01:30,837 --> 00:01:31,837 Ðïý; 4 00:01:32,876 --> 00:01:34,074 Áðïêëåßåôáé. 5 00:01:34,660 --> 00:01:36,160 Åßíáé óôéò ÇÐÁ ôþñá. 6 00:01:36,686 --> 00:01:37,786 ¸÷åéò äßêéï. 7 00:01:37,967 --> 00:01:40,092 Ëåò íá ìçí îáíáãõñßóåé óôçí ÊïñÝá; 8 00:01:40,142 --> 00:01:43,392 ÁìöéâÜëëù íá ãõñßóåé. ¢êïõóá üôé åßíáé äçìïöéëÞò åêåß. 9 00:01:43,959 --> 00:01:47,759 - ÃõñíÜåé ôï "Óêüôùóå ôçí Áöñïäßôç 3". - ÁëÞèåéá; Åßíáé óðïõäáßá. 10 00:01:50,950 --> 00:01:53,700