pingbot.me
Back to subtitle list

Find Me in Your Memory (Memoir of the Man / Geu Namjaui Kieokbeop / 그 남자의 기억법) Greek Subtitles

 Find Me in Your Memory (Memoir of the Man / Geu Namjaui Kieokbeop / 그 남자의 기억법)

Series Info:

Released: N/A
Runtime: N/A
Genre: Drama, Fantasy, Romance
Director: N/A
Actors: Lee Jin Hyuk
Country: N/A
Rating: N/A

Overview:

The story revolves around a man with hyperthymesia, a condition that gives the ability to remember an abnormally vast amount of their life experiences in vivid detail, and a woman who has forgotten the most important moments of her life.

Jan 11, 2021 01:49:59 KoreaBeautyVictims Greek 12

Release Name:

Find.Me.in.Your.Memory.S01E29-E30.200507.360p.540p.729p-NEXT

Release Info:

Διανομή Υποτίτλων ΤαΜυαλάΣταΜπλέντερ™. Για ενημέρωση επισκεφθείτε στο facebook την ομάδα Korean Beauty's Victims (Κοινότητα Ελλήνων Υποτιτλιστών). 
Download Subtitles
Jan 08, 2021 12:49:20 66.86KB Download Translate

1 00:00:06,426 --> 00:00:09,026 - ÐáñïõóéáóôÞ Ãé. - ÊÜíôå ìáò ìéá äÞëùóç. 2 00:00:09,210 --> 00:00:10,860 - Ðåßôå êÜôé. - Êå Ãé. 3 00:00:11,119 --> 00:00:12,369 Ãé Ôóïíãê ×ïõí. 4 00:00:13,228 --> 00:00:18,228 ÄéáíïìÞ õðïôßôëùí ÔáÌõáëÜÓôáÌðëÝíôåñ™ Varoni, Callas, M&M, Renata, Taken 5 00:00:29,590 --> 00:00:31,520 ¸÷ù ðéÜóåé ëáâñÜêé. 6 00:00:33,006 --> 00:00:34,806 ÈÝëåéò íá ìÜèåéò ôé åßíáé; 7 00:00:46,380 --> 00:00:48,530 Ößëå, áëÞèåéá ìïõ óðÜåé ôá íåýñá. 8 00:00:49,416 --> 00:00:52,296 Ãéá íá äïýìå ãéá ðüóï èá êñáôÞóåéò ôï êåöÜëé øçëÜ. 9 00:00:52,346 --> 00:00:53,861 Ðïéï åßíáé ôï ëáâñÜêé;