pingbot.me
Back to subtitle list

Arabic Subtitles

Nov 20, 2021 10:05:44 thepoogyman Arabic 2

Release Name:

Fear No Evil 1969 576p Bluray AAC 1 0 x264-SaL

Release Info:

| فيلم رعب نفسي و غموض رائع | ترجمة : محمد عامر - مصر نوفمبر 2021 
Download Subtitles
Nov 17, 2021 09:06:28 60.01KB Download Translate

1 00:00:01,880 --> 00:00:10,976 ÈÑÌÜÜÇÁ ÊÞÜÜÏíÑ ãÌåÜÜæÏ ÇáãÊÑÌÜÜã )) (( æÚÏã ÍÐÝ ÅÓãå ÈÃí ÍÇá ãä ÇáÃÍæÇá 1 00:00:53,400 --> 00:00:56,768 ( áÇ ÃåÇÈõ ÔÑÇð ) 1 00:00:59,904 --> 00:01:50,233 || ÊÑÌãÉ || ãÍãÏ ÚÇãÑ 1 00:02:25,100 --> 00:02:26,990 ÃØÑÞ íÇ ÕÏíÞí ¡ áÞÏ ÃÛáÞÊ 2 00:02:27,220 --> 00:02:28,310 ãÛáÞ ¿ 3 00:02:34,790 --> 00:02:37,440 Ü ÊÚÇá ÛÏÇð ¡ áÞÏ ÃÛáÞÊõ Ü ßáÇ ¡ ÃÑÌæß 4 00:02:37,550 --> 00:02:39,270 ãÇÐÇ ÊÑíÏ ¿ 5 00:02:47,390 --> 00:02:48,820 ãÇÐÇ ÊÑíÏ ¿ 6 00:02:48,970 --> 00:02:52,740 ÓÃÑíß ÈäÝÓí 7 00:03:00,940 --> 00:03:03,130