Back to subtitle list
How to unblock

Exils Arabic Subtitles

 Exils
May 23, 2020 01:26:56 osama237 Arabic 15

Release Name:

Exils
Download Subtitles
Feb 24, 2008 12:00:36 25.22KB Download Translate

1 00:00:11,011 --> 00:00:15,846 ÃÝÖá ãÎÑÌ ÝÇÆÒö Ýí ãåÑÌÇäö ßÇä - 2004 2 00:03:12,425 --> 00:03:14,825 ãä ÇáãáÍ ÇáßóáÇã Úä ÇáÔÎÕ ÇáÛÇÆÈÉ. 3 00:03:15,295 --> 00:03:18,731 áÞÏ ÍÇä ÇáæÞÊ ááßóáÇã Úä ÃæáÆß ÇáÐíä ÚãáóæÇ ÃÎØÇÁó. 4 00:03:19,299 --> 00:03:22,166 ãä Çáãõåãö ÅÓúÊöæúÌÇÈ ÇáÛÇÆÈÉ. 5 00:03:22,402 --> 00:03:25,030 ÃæáÆß ÇáÐíä ÚÇÔæÇ ÈáÇ ÏíãÞÑÇØíÉó ÚõãæãÇð. 6 00:03:25,672 --> 00:03:28,072 åæ ãÓÊÚÌáõ ááßóáÇã ÇáæÇÍÏö ÇáÛÇÆÈÉö. 7 00:03:28,641 --> 00:03:31,371 ÇäÉ áÖÑæÑÉ ááßóáÇã Úä ÇáÛÇÆÈíä.. 8 00:03:31,778 --> 00:03:35,680 áÞÏ ÍÇä ÇáæÞÊ ááßóáÇã Úä ÃæáÆß ÇáÐíä ßóÇäóæÇ ÏÇÆãÇð ãÇ íÎØÆóæä.

How to unblock