pingbot.me
Back to subtitle list

Douluo Continent: Live Action (Soul Land / Douluo Dalu / 斗罗大陆) Farsi/Persian Subtitles

 Douluo Continent: Live Action (Soul Land / Douluo Dalu / 斗罗大陆)
Feb 20, 2021 21:54:25 EndlessSummer Farsi/Persian 1

Release Name:

[@Candy_YiZhan]Douluo.Continent.E22

Release Info:

Endless Summer کاری از تیم ترجمه ی *ساب دارای ریکشن میباشد* 
Download Subtitles
Feb 18, 2021 22:19:00 48.2KB Download Translate

1 00:00:00,000 --> 00:00:10,000 EndlessBJ کاری از تیم ترجمه ی (غزل، مورنیک، نیل، هستی) 2 00:00:22,540 --> 00:00:28,340 ♪روزهای قدیمی رو توی خواب به یاد بیار♪ 3 00:00:28,940 --> 00:00:35,860 ♪سرنوشتمون اینه که همراه هم بجنگیم♪ 4 00:00:36,220 --> 00:00:42,500 ♪گذشته ها گذشته ولی خاطرات باقی میمونن♪ 5 00:00:43,180 --> 00:00:49,460 ♪شادی ها و غم هامون توی روز های خوش قدیم♪ 6 00:00:49,980 --> 00:00:57,380 ♪سفرمون سخته، از میون ازدحام عبور میکنیم، تا وقتی که زمان به انتها برسه♪ 7 00:00:57,780 --> 00:01:05,260 ♪من شجاع و شکست ناپذیرم♪ 8 00:01:06,460 --> 00:01:13,700 ♪آسمان تاریک شده و پرنده ها به خانه برگشتن♪ 9 00:01:14,020 --> 00:01:20,660 ♪موانع رو بشکن و به فراز قله ای که بالای ابرهاست برس♪ 10 00:01:20,780 --> 00:01:27,580 ♪به خط های باریک دود و مناظر زیبا نگاه کن♪