pingbot.me
Back to subtitle list

Douluo Continent: Live Action (Soul Land / Douluo Dalu / 斗罗大陆) Farsi/Persian Subtitles

 Douluo Continent: Live Action (Soul Land / Douluo Dalu / 斗罗大陆)
Feb 20, 2021 21:54:25 Luciifer Farsi/Persian 0

Release Name:

[Douluo Continent]{Douluo Dalu}"E14-26"
Download Subtitles
Feb 18, 2021 17:05:30 82.43KB Download Translate

1 00:00:00,000 --> 00:00:21,560 :آسیامووی با افتخار تقدیم می‌کند www.AsianMoviee.ir مترجم: Shirini ادیتور: Cersis 2 00:00:23,040 --> 00:00:28,930 ♪یاد اون ایام بیخیالی‌مون به خیر♪ 3 00:00:29,040 --> 00:00:35,970 ♪انگار تقدیرمونه که کنار هم بجنگیم♪ 4 00:00:36,390 --> 00:00:43,040 ♪گذشته، گذشته...ولی خاطراتش که هنوز هستن♪ 5 00:00:43,270 --> 00:00:50,640 ♪خاطره‌ی اشک و لبخندای روزهای خوب قدیممون♪ 6 00:00:50,850 --> 00:00:57,350 ♪سفر سختی پیش رومونه؛ سفری در دل جمعیت و تا آخرالزمان♪ 7 00:00:57,520 --> 00:01:05,270 ♪من دلیر و شکست ناپذیرم♪ 8 00:01:06,470 --> 00:01:13,640 ♪آسمان رو به خاموشی گذاشته و پرنده‌ها به لونه‌هاشون پر کشیدن♪ 9 00:01:13,850 --> 00:01:20,680 ♪برای شکستن تمام سد ها و رفتن تا قله‌ی بالای ابرها♪

Feb 18, 2021 17:05:30 79.74KB Download Translate

1 00:00:00,000 --> 00:00:21,560 :آسیامووی با افتخار تقدیم می‌کند www.AsianMoviee.ir مترجم: mehrnoosh ادیتور: Cersis 2 00:00:22,840 --> 00:00:28,730 ♪یاد اون ایام بیخیالی‌مون به خیر♪ 3 00:00:28,840 --> 00:00:35,770 ♪انگار تقدیرمونه که کنار هم بجنگیم♪
4 00:00:36,190 --> 00:00:42,840 ♪گذشته، گذشته...ولی خاطراتش که هنوز هستن♪ 5 00:00:43,070 --> 00:00:50,440 ♪خاطره‌ی اشک و لبخندای روزهای خوب قدیممون♪ 6 00:00:50,650 --> 00:00:57,150 ♪سفر سختی پیش رومونه؛ سفری در دل جمعیت و تا آخرالزمان♪ 7 00:00:57,320 --> 00:01:05,070 ♪من دلیر و شکست ناپذیرم♪ 8 00:01:06,270 --> 00:01:13,440 ♪آسمان رو به خاموشی گذاشته و پرنده‌ها به لونه‌هاشون پر کشیدن♪ 9 00:01:13,650 --> 00:01:20,480 ♪برای شکستن تمام سد ها
و رفتن تا قله‌ی بالای ابرها♪
10

Feb 18, 2021 17:05:30 58.66KB Download Translate

1 00:00:00,000 --> 00:00:20,000 :آسیامووی با افتخار تقدیم می‌کند www.asianmoviee.ir مترجم: Amir.HR ادیتور: Cersis 2 00:00:23,040 --> 00:00:28,930 ♪یاد اون ایام بیخیالی‌مون به خیر♪ 3 00:00:29,040 --> 00:00:35,970 ♪انگار تقدیرمونه که کنار هم بجنگیم♪ 4 00:00:36,390 --> 00:00:43,040 ♪گذشته، گذشته...ولی خاطراتش که هنوز هستن♪ 5 00:00:43,270 --> 00:00:50,640 ♪خاطره‌ی اشک و لبخندای روزهای خوب قدیممون♪ 6 00:00:50,850 --> 00:00:57,350 ♪سفر سختی پیش رومونه؛ سفری در دل جمعیت و تا آخرالزمان♪ 7 00:00:57,520 --> 00:01:05,270 ♪من دلیر و شکست ناپذیرم♪ 8 00:01:06,470 --> 00:01:13,640 ♪آسمان رو به خاموشی گذاشته و پرنده‌ها به لونه‌هاشون پر کشیدن♪ 9 00:01:13,850 --> 00:01:20,680 ♪برای شکستن تمام سد ها و رفتن تا قله‌ی بالای ابرها♪

Feb 18, 2021 17:05:30 55.75KB Download Translate

1 00:00:00,000 --> 00:00:20,040 آسیامووی با افتخار تقدیم میکند AsianMoviee.ir مترجم:sama ادیتور: Cersis 2 00:00:23,040 --> 00:00:28,930 ♪یاد اون ایام بیخیالی‌مون به خیر♪ 3 00:00:29,040 --> 00:00:35,970 ♪انگار تقدیرمونه که کنار هم بجنگیم♪ 4 00:00:36,390 --> 00:00:43,040 ♪گذشته، گذشته...ولی خاطراتش که هنوز هستن♪ 5 00:00:43,270 --> 00:00:50,640 ♪خاطره‌ی اشک و لبخندای روزهای خوب قدیممون♪ 6 00:00:50,850 --> 00:00:57,350 ♪سفر سختی پیش رومونه؛ سفری در دل جمعیت و تا آخرالزمان♪ 7 00:00:57,520 --> 00:01:05,270 ♪من دلیر و شکست ناپذیرم♪ 8 00:01:06,470 --> 00:01:13,640 ♪آسمان رو به خاموشی گذاشته و پرنده‌ها به لونه‌هاشون پر کشیدن♪ 9 00:01:13,850 --> 00:01:20,680 ♪برای شکستن تمام سد ها و رفتن تا قله‌ی بالای ابرها♪

Feb 18, 2021 17:05:30 81.19KB Download Translate

1 00:00:00,000 --> 00:00:21,560 :آسیامووی با افتخار تقدیم می‌کند www.asianmoviee.ir مترجم: Shirini ادیتور: Cersis 2 00:00:23,040 --> 00:00:28,930 ♪یاد اون ایام بیخیالی‌مون به خیر♪ 3 00:00:29,040 --> 00:00:35,970 ♪انگار تقدیرمونه که کنار هم بجنگیم♪ 4 00:00:36,390 --> 00:00:43,040 ♪گذشته، گذشته...ولی خاطراتش که هنوز هستن♪ 5 00:00:43,270 --> 00:00:50,640 ♪خاطره‌ی اشک و لبخندای روزهای خوب قدیممون♪ 6 00:00:50,850 --> 00:00:57,350 ♪سفر سختی پیش رومونه؛ سفری در دل جمعیت و تا آخرالزمان♪ 7 00:00:57,520 --> 00:01:05,270 ♪من دلیر و شکست ناپذیرم♪ 8 00:01:06,470 --> 00:01:13,640 ♪آسمان رو به خاموشی گذاشته و پرنده‌ها به لونه‌هاشون پر کشیدن♪ 9 00:01:13,850 --> 00:01:20,680 ♪برای شکستن تمام سد ها و رفتن تا قله‌ی بالای ابرها♪

Feb 18, 2021 17:05:30 81.08KB Download Translate

1 00:00:00,000 --> 00:00:19,700 آسیامووی با افتخار تقدیم میکند AsianMoviee.ir مترجم:Sabrin ادیتور: Cersis 2 00:00:22,700 --> 00:00:28,340 ♪یاد اون ایام بیخیالی‌مون به خیر♪ 3 00:00:29,220 --> 00:00:35,860 ♪انگار تقدیرمونه که کنار هم بجنگیم♪ 4 00:00:36,380 --> 00:00:42,500 ♪گذشته، گذشته...ولی خاطراتش که هنوز هستن♪ 5 00:00:43,420 --> 00:00:49,460 ♪خاطره‌ی اشک و لبخندای روزهای خوب قدیممون♪ 6 00:00:50,500 --> 00:00:57,380 ♪سفر سختی پیش رومونه؛ سفری در دل جمعیت و تا آخرالزمان♪ 7 00:00:57,620 --> 00:01:05,260 ♪من دلیر و شکست ناپذیرم♪ 8 00:01:06,500 --> 00:01:13,700 ♪آسمان رو به خاموشی گذاشته و پرنده‌ها به لونه‌هاشون پر کشیدن♪ 9 00:01:13,700 --> 00:01:20,660 ♪برای شکستن تمام سد ها و رفتن تا قله‌ی بالای ابرها♪

Feb 18, 2021 17:05:30 58.24KB Download Translate

1 00:00:00,000 --> 00:00:10,000 :آسیامووی با افتخار تقدیم می‌کند www.AsianMoviee.ir مترجم: hobabyakhi4 ادیتور: Cersis 2 00:00:22,986 --> 00:00:28,976 ♪یاد اون ایام بیخیالی‌مون به خیر♪ 3 00:00:29,326 --> 00:00:36,136 ♪انگار تقدیرمونه که کنار هم بجنگیم♪ 4 00:00:36,416 --> 00:00:43,116 ♪گذشته، گذشته...ولی خاطراتش که هنوز هستن♪ 5 00:00:43,436 --> 00:00:50,456 ♪خاطره‌ی اشک و لبخندای روزهای خوب قدیممون♪ 6 00:00:50,666 --> 00:00:57,296 ♪سفر سختی پیش رومونه؛ سفری در دل جمعیت و تا آخرالزمان♪ 7 00:00:57,616 --> 00:01:05,816 ♪من دلیر و شکست ناپذیرم♪ 8 00:01:06,536 --> 00:01:13,566 ♪آسمان رو به خاموشی گذاشته و پرنده‌ها به لونه‌هاشون پر کشیدن♪ 9 00:01:13,726 --> 00:01:20,776 ♪برای شکستن تمام سد ها و رفتن تا قله‌ی بالای ابرها♪

Feb 18, 2021 17:05:30 83.91KB Download Translate

1 00:00:00,000 --> 00:00:10,000 :آسیامووی با افتخار تقدیم می‌کند www.AsianMoviee.ir مترجم: mehrnoosh ادیتور: Cersis 2 00:00:22,986 --> 00:00:28,976 ♪یاد اون ایام بیخیالی‌مون به خیر♪ 3 00:00:29,326 --> 00:00:36,136 ♪انگار تقدیرمونه که کنار هم بجنگیم♪ 4 00:00:36,416 --> 00:00:43,116 ♪گذشته، گذشته...ولی خاطراتش که هنوز هستن♪ 5 00:00:43,436 --> 00:00:50,456 ♪خاطره‌ی اشک و لبخندای روزهای خوب قدیممون♪ 6 00:00:50,666 --> 00:00:57,296 ♪سفر سختی پیش رومونه؛ سفری در دل جمعیت و تا آخرالزمان♪ 7 00:00:57,616 --> 00:01:05,816 ♪من دلیر و شکست ناپذیرم♪ 8 00:01:06,536 --> 00:01:13,566 ♪آسمان رو به خاموشی گذاشته و پرنده‌ها به لونه‌هاشون پر کشیدن♪ 9 00:01:13,726 --> 00:01:20,776 ♪برای شکستن تمام سد ها و رفتن تا قله‌ی بالای ابرها♪

Feb 18, 2021 17:05:30 63.21KB Download Translate

1 00:00:05,640 --> 00:00:15,640 ..:: ترجمه و زیرنویس کاری از گروه ققنوس ::.. ..:: @MoDaoZuShi_IR ارائه ای از چنل ::.. 2 00:01:35,940 --> 00:01:39,440 = سرزمین ارواح = 3 00:01:47,000 --> 00:01:48,787 = قسمت بیست و دوم = 4 00:01:50,141 --> 00:01:50,940 بعد از این تغییر 5 00:01:51,381 --> 00:01:53,180 آدمای گروه نبرد شیطان پیدام کردن 6 00:01:53,500 --> 00:01:54,101 اونا بهم گفتن 7 00:01:54,940 --> 00:01:57,021 هرکس تنها کار کنه از بین میره 8 00:01:57,101 --> 00:01:58,300 ولی اگه متحد شی 9 00:01:58,860 --> 00:01:59,540 همه چی فرق میکنه 10 00:02:01,300 --> 00:02:03,021 اگه متحد باشیم

Feb 18, 2021 17:05:30 66.77KB Download Translate

1 00:00:05,640 --> 00:00:15,640 ..:: ترجمه و زیرنویس کاری از گروه ققنوس ::.. ..:: @MoDaoZuShi_IR ارائه ای از چنل ::.. 2 00:01:35,940 --> 00:01:39,440 = سرزمین ارواح = 3 00:01:47,000 --> 00:01:48,787 = قسمت بیست و سوم = 4 00:01:49,518 --> 00:01:50,679 مگه تو هم همراهشون نیستی؟ 5 00:01:51,119 --> 00:01:51,799 چرا باهاشون نمیری؟ 6 00:01:52,838 --> 00:01:54,079 مگه تو دوست قدیمیشون نیستی؟ 7 00:01:54,439 --> 00:01:55,198 خودت چرا نمیری؟ 8 00:02:02,319 --> 00:02:03,999 وقتی طوفان شن انقدر شدیده چجوری میخوایم هیولای شنی رو پیدا کنیم؟ 9 00:02:04,119 --> 00:02:05,399 اگه بتونیم خودمونو به مرکز طوفان برسونیم 10

Feb 18, 2021 17:05:30 57.02KB Download Translate

1 00:00:05,640 --> 00:00:15,640 ..:: ترجمه و زیرنویس کاری از گروه ققنوس ::.. ..:: @MoDaoZuShi_IR ارائه ای از چنل ::.. 2 00:01:35,940 --> 00:01:39,440 = سرزمین ارواح = 3 00:01:47,000 --> 00:01:48,787 = قسمت بیست و چهارم = 4 00:02:05,320 --> 00:02:06,241 دوتاشون گم شدن 5 00:02:07,241 --> 00:02:07,801 اونجا رو 6 00:02:25,641 --> 00:02:26,481 تار عنکبوت سرکوب کننده 7 00:03:41,600 --> 00:03:42,561 چخبره؟ 8 00:03:49,001 --> 00:03:49,960 بعد از امیدواری 9 00:03:51,160 --> 00:03:52,800 نا امیدی هست 10 00:03:54,440 --> 00:03:56,561 همه چی باید تموم بشه

Feb 18, 2021 17:05:30 82.81KB Download Translate

1 00:00:05,640 --> 00:00:15,640 ..:: ترجمه و زیرنویس کاری از گروه ققنوس ::.. ..:: @MoDaoZuShi_IR ارائه ای از چنل ::.. 2 00:01:35,940 --> 00:01:39,440 = سرزمین ارواح = 3 00:01:47,000 --> 00:01:48,787 = قسمت بیست و پنجم = 4 00:01:50,460 --> 00:01:51,460 چقدر بزرگه 5 00:01:52,860 --> 00:01:53,780 بجنب بجنب 6 00:01:55,740 --> 00:01:57,540 هرکدوممون میتونیم یه اتاق داشته باشیم 7 00:01:57,540 --> 00:01:58,460 یه حموم خوب میشه گرفت 8 00:01:58,699 --> 00:02:00,059 یه اتاق برای هرکس؟ 9 00:02:00,259 --> 00:02:01,540 چقدر باکلاس 10 00:02:05,460 --> 00:02:06,059 هو لیه نا کجاست؟

Feb 18, 2021 17:05:30 75.04KB Download Translate

1 00:00:05,640 --> 00:00:15,640 ..:: ترجمه و زیرنویس کاری از گروه ققنوس ::.. ..:: @MoDaoZuShi_IR ارائه ای از چنل ::.. 2 00:01:35,940 --> 00:01:39,440 = سرزمین ارواح = 3 00:01:55,320 --> 00:01:57,920 = قسمت بیست و ششم = 4 00:01:58,097 --> 00:01:58,658 راستی 5 00:01:58,697 --> 00:02:00,097 میخوام یه چیز دیگه هم بپرسم 6 00:02:00,137 --> 00:02:01,858 مثلث آهن طلایی 7 00:02:02,417 --> 00:02:04,978 آهنیه یا طلایی؟ 8 00:02:05,737 --> 00:02:06,858 احمق، این فقط یه اسمه 9 00:02:07,097 --> 00:02:07,777 اسم تو ما هونگ جونه 10 00:02:08,218 --> 00:02:09,377 اصلا اسمت هونگه یا جون؟