pingbot.me
Back to subtitle list

Dillinger Arabic Subtitles

 Dillinger
Feb 20, 2021 01:27:23 Dominion Arabic 0

Release Name:

Dillinger 1945 DVD

Release Info:

ترجمة: سيد عامر 
Download Subtitles
Jun 26, 2014 10:38:54 47.33KB Download Translate

1 00:00:03,513 --> 00:01:14,513 ÊÑÌãÉ ÓíÏ ÚÇãÑ 2 00:01:16,513 --> 00:01:19,346 ãÑÊÇä ÎáÇá ÓäÉ æÇÍÏå åÇÌãÊ ÚÕÇÈÉ ÏáíäÌÑ äÇÍíÉ ÇáÌäæÈ 3 00:01:19,516 --> 00:01:21,677 åÐå ÇáãÑå ÇáãÕÑÝ ÇáæØäí ÇáÎÇãÓ 4 00:01:21,853 --> 00:01:25,516 ÈÚÏ ÖÑÈ ÇáÍÑÇÓ ÈÞÓæÉ ÓõÑÞÊ ÇáÔÇÍäÉ ÇáãÕÝÍÉ 5 00:01:25,691 --> 00:01:28,023 ÈÚÏ ÃÔåÑ¡ ÓÍÈÊ . . . ãä ãÓÊäÞÚ ÞÑíÈ 6 00:01:28,193 --> 00:01:30,127 . . . ÍíË ÚÕÇÈÉ ÏáíäÌÑ ÊÎáÕæÇ ãäåÇ 7 00:01:30,296 --> 00:01:32,355 áíÓ ãä ÇáÖÑæÑí ÅÖÇÝÉ ÅäåÇ ßÇäÊ ÝÇÑÛå 8 00:01:32,532 --> 00:01:35,501 ÇááÕæÕ æÇáãÇá ßáÇåãÇ ÅÎÊÝæÇ