Back to subtitle list

Diary of June (Yu-wol-ui il-gi) Arabic Subtitles

 Diary of June (Yu-wol-ui il-gi)
Oct 16, 2020 23:47:43 ramzimovie99 Arabic 10

Release Name:

Diary.Of.June.2005.BRRip.1080p.x264.AAC-TiNyHD
Diary of June (2005) BluRay.1080p.x264.DD51-MySiLU

Release Info:

shnhwa arab world ترجمة           
Download Subtitles
Oct 11, 2020 20:06:22 55.93KB Download Translate

1 00:01:35,178 --> 00:01:38,306 Ôíä Çæä ßíæäÛ 2 00:01:41,642 --> 00:01:45,688 íæä Ìíä ßíã 3 00:01:48,858 --> 00:01:52,487 ÇíÑíß ãæä 4 00:03:05,685 --> 00:03:12,692 ÇÎÑÇÌ Çã ßíæäÛ Óæ 5 00:03:18,531 --> 00:03:26,956 ãÐßÑÇÊ ãä íæäíæ shnhwa arab world ÊÑÌãÉ 6 00:03:27,373 --> 00:03:30,084 Ýí äåÇíÉ åÐÇ ÇáÇÓÈæÚ¡ÇáÑíÇÍ ÇáãæÓãíÉ 7 00:03:29,876 --> 00:03:31,961 ÇáÞÇÏãÉ ãä ÇáÔÇØÆ ÊÊÍÑß ááÏÇÎá 8 00:03:31,961 --> 00:03:34,964 ÊãåíÏ áãæÓã ÃãØÇÑ ÇáÕíÝ 9 00:04:10,958 --> 00:04:14,712 ÃáíÓ åÐÇ ßËíÑ¿ ÝÇáíæã ÇÌÇÒå

lazada