Back to subtitle list

Collectors (Dogool/도굴) Bulgarian Subtitles

 Collectors (Dogool/도굴)

Movie Info:

Released: 06 Nov 2020
Runtime: N/A
Genre: Crime
Director: Park Jung-bae
Actors: N/A
Country: South Korea
Rating: N/A

Overview:

A search is underway for an ancient royal treasure in the city of Seoul.

Jan 13, 2022 15:53:15 battle4thesunn Bulgarian 0

Release Name:

Collectors.2020.720p.HDRip.H264.AAC-NonDRM

Release Info:

b0rahae & IPurpleYou - Eastern Spirit ® 2021 
Download Subtitles
Dec 29, 2021 18:27:28 93.32KB Download Translate

1 00:00:25,244 --> 00:00:30,072 The Eastern Spirit Subbing Squad ïðåäñòàâÿ: 2 00:01:03,232 --> 00:01:07,012 Àêî ãðîáúò ãëåäà êúì ÷åðâåíèÿ ôåíèêñ íà þã 3 00:01:07,112 --> 00:01:10,942 è å ñúñ ñèí äðàêîí è áÿë òèãúð îò äâåòå ñòðàíè... 4 00:01:14,322 --> 00:01:16,412 Òðÿáâà äà å òóê. 5 00:01:26,396 --> 00:01:28,316 Èçãëåæäà çàêúñíÿõ. 6 00:01:41,923 --> 00:01:43,826 Êàêâî? 7 00:01:49,416 --> 00:01:51,016 Çàùî íå èçëèçà? 8 00:02:01,896 --> 00:02:03,496 Êàêâî... 9 00:02:05,396 --> 00:02:08,816 Ïîìîãíè ìè! 10