pingbot.me
Back to subtitle list

Clay's Redemption Farsi/Persian Subtitles

 Clay's Redemption
Jan 11, 2021 01:15:53 Farsi/Persian 7

Release Name:

Clays.Redemption.2020.WEBRip.x264-ION10
Clays.Redemption.2020.all.WEB-DL.GalaxyRG phoenix sub
Clays.Redemption.2020.all.WEB-DL.GalaxyRG 01:17:02
Clays.Redemption.2020.720p.WEB-DL.GalaxyRG
Clays.Redemption.2020.480p.WEB-DL.GalaxyRG
Clays.Redemption.2020.1080p.WEB-DL.GalaxyRG

Release Info:

ترجمه هادی علیزاده فخرآباد . مهدی علیزاده فخرآباد . تیم ترجمه ققنوس  www.comic-strip.ir  @subforu 
Download Subtitles
Oct 22, 2020 16:49:52 24.29KB Download Translate

1 00:00:20,913 --> 00:00:30,913 ÊíÜÜÜÜã ÊÑÌÜÜÜãå .:: ÞÜÞÜäæÓ ::. .ÊÜÜÞÜÜÏíã ãíÜÜܘÜÜÜäÏ 2 00:00:30,914 --> 00:00:40,914 ÌÏíÏÊÑíä ÒíÑäæíÓ åÇ ÑÇ ÇÒ ÇíäÌÇ ÏÇäáæÏ ˜äíÏ @subforu 3 00:00:40,915 --> 00:00:50,915 ÏÇäáæÏ Èå ÑæÒ ÊÑíä ˜ÊÇÈ åÇí ˜ãí˜ www.comic-strip.ir 4 00:00:50,916 --> 00:01:05,916 ....::::ÊÑÌãå : åÇÏí ÚáíÒÇÏå æ ãåÏí ÚáíÒÇÏå::::.... ( HaDi AliZade & Mahdi AliZade ) telegram : @subforu 5 00:01:05,917 --> 00:01:11,917 åѐæäå ÇäÊÔÇÑ æ ÎÔ Çíä ÒíÑäæíÓ ÊäåÇ ÈÇ Ð˜Ñ ÇÓÇãí ãÊÑÌãíä ãÌÇÒ ÇÓÊ 6 00:05:39,781 --> 00:05:40,912 ãÇ ÏÇÑíãÔ 7 00:05:41,283 --> 00:05:43,140 ÈÏæä ãÚØáí ÈíÇÑíäÔ íÔ ãä 8 00:05:44,538 --> 00:05:45,549 æ Çæä ¿ 9