Back to subtitle list

Being a Hero (Bing yu huo / Ice Rain Fire / 冰雨火) Greek Subtitles

 Being a Hero (Bing yu huo / Ice Rain Fire / 冰雨火)
Sep 15, 2022 09:42:20 ANNAGRIVA Greek 0

Release Name:

Being.a.Hero.E04-05-06.x264.720p

Release Info:

Μετάφραση: yiBo85 
Download Subtitles
Sep 14, 2022 08:03:42 39.59KB Download Translate

1 00:01:11,975 --> 00:01:15,939 BEING A HERO 2 00:01:16,119 --> 00:01:18,791 ÅÐÅÉÓÏÄÉÏ 4 3 00:01:36,883 --> 00:01:39,422 ÄéïéêçôÞò Ëéïõ: Åôïßìáóå ôéò áðïäåßîåéò. 4 00:01:41,145 --> 00:01:42,813 Ðåò ìáò ðþò ôï Ýóêáóåò. 5 00:01:44,949 --> 00:01:46,986 Ðüôå ðõñïâüëçóå ï áóôõíüìïò Ôóåí. 6 00:01:50,011 --> 00:01:51,900 Ðïéåò åßíáé ïé áìöéâïëßåò óáò; 7 00:01:55,620 --> 00:01:57,010 Äåí ôïí ðéóôåýåôå; 8 00:01:57,060 --> 00:02:00,661 ÈÝëù íá ìÜèù ãéáôß äåí Þôáí åêåß íá óå óõëëÜâåé. 9 00:02:02,492 --> 00:02:03,746 Ôé óå ñþôçóå; 10 00:02:10,380 --> 00:02:12,010 Áêïëïõèåß ôï ðñùôüêïëëï.

Sep 14, 2022 08:03:42 38.54KB Download Translate

1 00:01:12,060 --> 00:01:15,740 BEING A HERO 2 00:01:15,940 --> 00:01:18,780 ÅÐÅÉÓÏÄÉÏ 5 3 00:01:31,020 --> 00:01:32,020 Ôóåí Ãéïõ, 4 00:01:33,182 --> 00:01:34,806 ðéóôåýåéò ôá üóá åßðå; 5 00:01:45,127 --> 00:01:47,312 Äåí åßäåò ôá ðëÜíá áð' ôï öáñìáêåßï; 6 00:01:49,561 --> 00:01:50,890 Äåí ðñüóåîåò êÜôé; 7 00:01:57,645 --> 00:01:58,752 Ðñéí ðÜìå, 8 00:01:59,768 --> 00:02:01,740 êÜðïéïò åíçìÝñùóå ôïí Ìðá Ðåíãê. 9 00:02:05,627 --> 00:02:08,166 Ðïéá åßíáé ç ó÷Ýóç óïõ ìå ôïí Ãïõ Æåí Öåíãê; 10 00:02:11,211 --> 00:02:13,387 ¸÷åéò Ýíá ìåíôáãéüí óáí ôï äéêü ôïõ.

Sep 14, 2022 08:03:42 33.52KB Download Translate

1 00:01:12,018 --> 00:01:15,767 BEING A HERO 2 00:01:16,099 --> 00:01:18,700 ÅÐÅÉÓÏÄÉÏ 6 3 00:01:23,274 --> 00:01:24,573 Ëé Ôæåíãê ÔóéÜíãê. 4 00:01:25,007 --> 00:01:26,035 Ôþñá îÝñåéò 5 00:01:26,755 --> 00:01:28,370 ðïéïò åëÝã÷åé ôï Ãéïõí÷Ý. 6 00:01:28,590 --> 00:01:30,506 Íôïíãê, Ýêáíá ëÜèïò. 7 00:01:30,845 --> 00:01:32,618 - Óõã÷þñåóÝ ìå. - ÆÜíãê, 8 00:01:32,668 --> 00:01:35,297 - ðåò ôïõò Üíôñåò íá ðÜñïõí ôï ðñÜìá. - ÅëÜôå. 9 00:01:36,020 --> 00:01:37,236 ÐÜñ' ôå ôá üëá. 10 00:01:38,020 --> 00:01:39,020