Back to subtitle list

Being a Hero (Bing yu huo / Ice Rain Fire / 冰雨火) Greek Subtitles

 Being a Hero (Bing yu huo / Ice Rain Fire / 冰雨火)
Sep 15, 2022 09:42:20 ANNAGRIVA Greek 0

Release Name:

Being.a.Hero.S01E02-03.x264.720p

Release Info:

Μετάφραση yiBo85 
Download Subtitles
Sep 08, 2022 19:06:22 33.09KB Download Translate

1 00:01:12,022 --> 00:01:15,890 BEING A HERO 2 00:01:15,940 --> 00:01:18,660 ÅÐÅÉÓÏÄÉÏ 2 3 00:01:20,928 --> 00:01:23,308 - Äåí Ý÷åéò íá êÜíåéò êÜôé; - ÄéåõèõíôÜ, 4 00:01:23,648 --> 00:01:26,246 õðÜñ÷åé êÜôé ðïõ èÝëù íá áíáöÝñù. 5 00:01:26,717 --> 00:01:27,730 Ìßëá. 6 00:01:27,780 --> 00:01:30,801 ÂñÞêá, óôçí ôáâÝñíá ÃïõåóéÜíãê, ôï êïììÜôé åíüò ëßèïõ. 7 00:01:31,209 --> 00:01:33,050 Ï Ãïõ Ãêáíãê, äïýëåõå ìå áõôïýò. 8 00:01:33,100 --> 00:01:36,149 ÊÜðïôå åß÷å áãïñÜóåé Ýíá äéðëü ìåíôáãéüí. 9 00:01:36,820 --> 00:01:38,139 ¼ôáí Þìïõí ìéêñüò, 10

Sep 08, 2022 19:06:22 26.69KB Download Translate

1 00:01:12,015 --> 00:01:15,916 BEING A HERO 2 00:01:16,157 --> 00:01:18,601 ÅÐÅÉÓÏÄÉÏ 3 3 00:01:39,312 --> 00:01:42,820 {\an8}ÔÆÏÕ ÌÐÏ ÃÏÕÅÍ, ÄÉÙÎÇ ÍÁÑÊÙÔÉÊÙÍ 4 00:01:48,940 --> 00:01:51,499 "ÕðïêáôÜóôáôá âñåöéêïý ãÜëáêôïò". 5 00:01:51,500 --> 00:01:54,979 ÕðÜñ÷åé Ýëëåéøç óêüíçò. ÊÜí' ôå ôçí ðáñáããåëßá Üìåóá. 6 00:02:27,660 --> 00:02:28,660 ÁíáêÜëõøá 7 00:02:29,156 --> 00:02:30,980 ðùò êÜðïéïò ôïí áêïëïõèïýóå. 8 00:02:31,912 --> 00:02:34,180 ÐñÝðåé íá åß÷å âñåé êÜôé óçìáíôéêü. 9 00:02:59,488 --> 00:03:04,809 {\an8}ÃÏÕÁÍÃÊ ÃÉ ÊÏÕÍ, ÅÌÐÏÑÏÓ ÍÁÑÊÙÔÉÊÙÍ 10