Back to subtitle list

Because of Love (今生有你 , Wang Hou Yu Sheng , 往後餘生 , 往后余生 , Jin Sheng You Ni , A Chance Meeting) Vietnamese Subtitles

 Because of Love (今生有你 , Wang Hou Yu Sheng , 往後餘生 , 往后余生 , Jin Sheng You Ni , A Chance Meeting)
Jun 22, 2022 10:11:49 vuongdieplinh Vietnamese 4

Release Name:

今生有你.Because.Of.Love.2022.S01.E01-E30
Download Subtitles
Feb 15, 2022 14:39:12 55.33KB Download Translate

1 00:00:01,120 --> 00:00:03,750 ♪Dừng dừng bước bước ngỡ như♪ 2 00:00:03,940 --> 00:00:06,120 ♪Lạc lối giữa mê cung♪ 3 00:00:06,820 --> 00:00:11,220 ♪Lặp lại những lời không thật lòng♪ 4 00:00:12,440 --> 00:00:14,600 ♪Tại sao đã có được♪ 5 00:00:14,790 --> 00:00:17,800 ♪Lại càng thêm đau đớn♪ 6 00:00:18,180 --> 00:00:23,070 ♪Chỉ còn lại đôi bàn tay trống rỗng♪ 7 00:00:23,710 --> 00:00:25,720 ♪Có lẽ những buồn bã♪ 8 00:00:26,230 --> 00:00:28,700 ♪Chôn giấu trong lòng quên nói với em ♪ 9 00:00:29,340 --> 00:00:31,350 ♪Nỗi cô đơn tràn ngập khắp♪ 10 00:00:31,920 --> 00:00:34,120 ♪Cuộc sống♪

Feb 15, 2022 14:39:12 62.06KB Download Translate

1 00:00:01,009 --> 00:00:03,719 ♪Dừng dừng bước bước ngỡ như♪ 2 00:00:03,869 --> 00:00:06,119 ♪Lạc lối giữa mê cung♪ 3 00:00:06,750 --> 00:00:11,219 ♪Lặp lại những lời không thật lòng♪ 4 00:00:12,370 --> 00:00:14,600 ♪Tại sao đã có được♪ 5 00:00:14,609 --> 00:00:17,800 ♪Lại càng thêm đau đớn♪ 6 00:00:18,000 --> 00:00:23,070 ♪Chỉ còn lại đôi bàn tay trống rỗng♪ 7 00:00:23,710 --> 00:00:25,719 ♪Có lẽ những buồn bã♪ 8 00:00:25,740 --> 00:00:28,700 ♪Chôn giấu trong lòng quên nói với em ♪ 9 00:00:29,340 --> 00:00:31,350 ♪Nỗi cô đơn tràn ngập khắp♪ 10 00:00:31,920 --> 00:00:34,120 ♪Cuộc sống♪

Feb 15, 2022 14:39:12 57.37KB Download Translate

1 00:00:00,970 --> 00:00:03,600 ♪Dừng dừng bước bước ngỡ như♪ 2 00:00:03,789 --> 00:00:05,969 ♪Lạc lối giữa mê cung♪ 3 00:00:06,669 --> 00:00:11,070 ♪Lặp lại những lời không thật lòng♪ 4 00:00:12,289 --> 00:00:14,449 ♪Tại sao đã có được♪ 5 00:00:14,640 --> 00:00:17,649 ♪Lại càng thêm đau đớn♪ 6 00:00:18,030 --> 00:00:22,920 ♪Chỉ còn lại đôi bàn tay trống rỗng♪ 7 00:00:23,559 --> 00:00:25,570 ♪Có lẽ những buồn bã♪ 8 00:00:26,079 --> 00:00:28,549 ♪Chôn giấu trong lòng quên nói với em ♪ 9 00:00:29,189 --> 00:00:31,199 ♪Nỗi cô đơn tràn ngập khắp♪ 10 00:00:31,770 --> 00:00:33,970 ♪Cuộc sống♪

Feb 15, 2022 14:39:12 64.47KB Download Translate

1 00:00:01,259 --> 00:00:03,980 ♪Dừng dừng bước bước ngỡ như♪ 2 00:00:03,980 --> 00:00:06,660 ♪Lạc lối giữa mê cung♪ 3 00:00:06,660 --> 00:00:11,339 ♪Lặp lại những lời không thật lòng♪ 4 00:00:12,300 --> 00:00:14,500 ♪Tại sao đã có được♪ 5 00:00:14,500 --> 00:00:18,019 ♪Lại càng thêm đau đớn♪ 6 00:00:18,019 --> 00:00:23,179 ♪Chỉ còn lại đôi bàn tay trống rỗng♪ 7 00:00:23,699 --> 00:00:25,820 ♪Có lẽ những buồn bã♪ 8 00:00:25,820 --> 00:00:29,340 ♪Chôn giấu trong lòng quên nói với em ♪ 9 00:00:29,340 --> 00:00:31,700 ♪Nỗi cô đơn tràn ngập khắp♪ 10 00:00:31,700 --> 00:00:34,899 ♪Cuộc sống♪

Feb 15, 2022 14:39:12 63.5KB Download Translate

1 00:00:01,259 --> 00:00:03,980 ♪Dừng dừng bước bước ngỡ như♪ 2 00:00:03,980 --> 00:00:06,660 ♪Lạc lối giữa mê cung♪ 3 00:00:06,660 --> 00:00:11,339 ♪Lặp lại những lời không thật lòng♪ 4 00:00:12,300 --> 00:00:14,500 ♪Tại sao đã có được♪ 5 00:00:14,500 --> 00:00:18,019 ♪Lại càng thêm đau đớn♪ 6 00:00:18,019 --> 00:00:23,179 ♪Chỉ còn lại đôi bàn tay trống rỗng♪ 7 00:00:23,699 --> 00:00:25,820 ♪Có lẽ những buồn bã♪ 8 00:00:25,820 --> 00:00:29,340 ♪Chôn giấu trong lòng quên nói với em♪ 9 00:00:29,340 --> 00:00:31,700 ♪Nỗi cô đơn tràn ngập khắp♪ 10 00:00:31,700 --> 00:00:34,899 ♪Cuộc sống♪

Feb 15, 2022 14:39:12 57.89KB Download Translate

1 00:00:09,260 --> 00:00:11,980 ♪Dừng dừng bước bước ngỡ như♪ 2 00:00:11,980 --> 00:00:14,660 ♪Lạc lối giữa mê cung♪ 3 00:00:14,660 --> 00:00:19,340 ♪Lặp lại những lời không thật lòng♪ 4 00:00:20,300 --> 00:00:22,500 ♪Tại sao đã có được♪ 5 00:00:22,500 --> 00:00:26,020 ♪Lại càng thêm đau đớn♪ 6 00:00:26,020 --> 00:00:31,180 ♪Chỉ còn lại đôi bàn tay trống rỗng♪ 7 00:00:31,700 --> 00:00:33,820 ♪Có lẽ những buồn bã♪ 8 00:00:33,820 --> 00:00:37,340 ♪Chôn giấu trong lòng quên nói với em ♪ 9 00:00:37,340 --> 00:00:39,700 ♪Nỗi cô đơn tràn ngập khắp♪ 10 00:00:39,700 --> 00:00:42,900 ♪Cuộc sống♪

Feb 15, 2022 14:39:12 55.53KB Download Translate

1 00:00:01,259 --> 00:00:03,980 ♪Dừng dừng bước bước ngỡ như♪ 2 00:00:03,980 --> 00:00:06,660 ♪Lạc lối giữa mê cung♪ 3 00:00:06,660 --> 00:00:11,339 ♪Lặp lại những lời không thật lòng♪ 4 00:00:12,300 --> 00:00:14,500 ♪Tại sao đã có được♪ 5 00:00:14,500 --> 00:00:18,019 ♪Lại càng thêm đau đớn♪ 6 00:00:18,019 --> 00:00:23,179 ♪Chỉ còn lại đôi bàn tay trống rỗng♪ 7 00:00:23,699 --> 00:00:25,820 ♪Có lẽ những buồn bã♪ 8 00:00:25,820 --> 00:00:29,340 ♪Chôn giấu trong lòng quên nói với em ♪ 9 00:00:29,340 --> 00:00:31,700 ♪Nỗi cô đơn tràn ngập khắp♪ 10 00:00:31,700 --> 00:00:34,899 ♪Cuộc sống♪

Feb 15, 2022 14:39:12 65.14KB Download Translate

1 00:00:01,119 --> 00:00:03,750 ♪Dừng dừng bước bước ngỡ như♪ 2 00:00:03,939 --> 00:00:06,119 ♪Lạc lối giữa mê cung♪ 3 00:00:06,820 --> 00:00:11,219 ♪Lặp lại những lời không thật lòng♪ 4 00:00:12,440 --> 00:00:14,600 ♪Tại sao đã có được♪ 5 00:00:14,789 --> 00:00:17,799 ♪Lại càng thêm đau đớn♪ 6 00:00:18,179 --> 00:00:23,070 ♪Chỉ còn lại đôi bàn tay trống rỗng♪ 7 00:00:23,710 --> 00:00:25,719 ♪Có lẽ những buồn bã♪ 8 00:00:26,229 --> 00:00:28,699 ♪Chôn giấu trong lòng quên nói với em ♪ 9 00:00:29,340 --> 00:00:31,350 ♪Nỗi cô đơn tràn ngập khắp♪ 10 00:00:31,920 --> 00:00:34,120 ♪Cuộc sống♪

Feb 15, 2022 14:39:12 52.96KB Download Translate

1 00:00:01,119 --> 00:00:03,750 ♪Dừng dừng bước bước ngỡ như♪ 2 00:00:03,939 --> 00:00:06,119 ♪Lạc lối giữa mê cung♪ 3 00:00:06,820 --> 00:00:11,219 ♪Lặp lại những lời không thật lòng♪ 4 00:00:12,440 --> 00:00:14,600 ♪Tại sao đã có được♪ 5 00:00:14,789 --> 00:00:17,799 ♪Lại càng thêm đau đớn♪ 6 00:00:18,179 --> 00:00:23,070 ♪Chỉ còn lại đôi bàn tay trống rỗng♪ 7 00:00:23,710 --> 00:00:25,719 ♪Có lẽ những buồn bã♪ 8 00:00:26,229 --> 00:00:28,699 ♪Chôn giấu trong lòng quên nói với em ♪ 9 00:00:29,340 --> 00:00:31,350 ♪Nỗi cô đơn tràn ngập khắp♪ 10 00:00:31,920 --> 00:00:34,120 ♪Cuộc sống♪

Feb 15, 2022 14:39:12 63.96KB Download Translate

1 00:00:01,119 --> 00:00:03,750 ♪Dừng dừng bước bước ngỡ như♪ 2 00:00:03,939 --> 00:00:06,119 ♪Lạc lối giữa mê cung♪ 3 00:00:06,820 --> 00:00:11,219 ♪Lặp lại những lời không thật lòng♪ 4 00:00:12,440 --> 00:00:14,600 ♪Tại sao đã có được♪ 5 00:00:14,789 --> 00:00:17,799 ♪Lại càng thêm đau đớn♪ 6 00:00:18,179 --> 00:00:23,070 ♪Chỉ còn lại đôi bàn tay trống rỗng♪ 7 00:00:23,710 --> 00:00:25,719 ♪Có lẽ những buồn bã♪ 8 00:00:26,229 --> 00:00:28,699 ♪Chôn giấu trong lòng quên nói với em♪ 9 00:00:29,340 --> 00:00:31,350 ♪Nỗi cô đơn tràn ngập khắp♪ 10 00:00:31,920 --> 00:00:34,120 ♪Cuộc sống♪

Feb 15, 2022 14:39:12 59.58KB Download Translate

1 00:00:01,119 --> 00:00:03,750 ♪Dừng dừng bước bước ngỡ như♪ 2 00:00:03,939 --> 00:00:06,119 ♪Lạc lối giữa mê cung♪ 3 00:00:06,820 --> 00:00:11,219 ♪Lặp lại những lời không thật lòng♪ 4 00:00:12,440 --> 00:00:14,600 ♪Tại sao đã có được♪ 5 00:00:14,789 --> 00:00:17,799 ♪Lại càng thêm đau đớn♪ 6 00:00:18,179 --> 00:00:23,070 ♪Chỉ còn lại đôi bàn tay trống rỗng♪ 7 00:00:23,710 --> 00:00:25,719 ♪Có lẽ những buồn bã♪ 8 00:00:26,229 --> 00:00:28,699 ♪Chôn giấu trong lòng quên nói với em ♪ 9 00:00:29,340 --> 00:00:31,350 ♪Nỗi cô đơn tràn ngập khắp♪ 10 00:00:31,920 --> 00:00:34,120 ♪Cuộc sống♪

Feb 15, 2022 14:39:12 45.47KB Download Translate

1 00:00:01,119 --> 00:00:03,750 ♪Dừng dừng bước bước ngỡ như♪ 2 00:00:03,939 --> 00:00:06,119 ♪Lạc lối giữa mê cung♪ 3 00:00:06,820 --> 00:00:11,219 ♪Lặp lại những lời không thật lòng♪ 4 00:00:12,440 --> 00:00:14,600 ♪Tại sao đã có được♪ 5 00:00:14,789 --> 00:00:17,799 ♪Lại càng thêm đau đớn♪ 6 00:00:18,179 --> 00:00:23,070 ♪Chỉ còn lại đôi bàn tay trống rỗng♪ 7 00:00:23,710 --> 00:00:25,719 ♪Có lẽ những buồn bã♪ 8 00:00:26,229 --> 00:00:28,699 ♪Chôn giấu trong lòng quên nói với em ♪ 9 00:00:29,340 --> 00:00:31,350 ♪Nỗi cô đơn tràn ngập khắp♪ 10 00:00:31,920 --> 00:00:34,120 ♪Cuộc sống♪

Feb 15, 2022 14:39:12 38.13KB Download Translate

1 00:00:01,119 --> 00:00:03,750 ♪Dừng dừng bước bước ngỡ như♪ 2 00:00:03,939 --> 00:00:06,119 ♪Lạc lối giữa mê cung♪ 3 00:00:06,820 --> 00:00:11,219 ♪Lặp lại những lời không thật lòng♪ 4 00:00:12,440 --> 00:00:14,600 ♪Tại sao đã có được♪ 5 00:00:14,789 --> 00:00:17,799 ♪Lại càng thêm đau đớn♪ 6 00:00:18,179 --> 00:00:23,070 ♪Chỉ còn lại đôi bàn tay trống rỗng♪ 7 00:00:23,710 --> 00:00:25,719 ♪Có lẽ những buồn bã♪ 8 00:00:26,229 --> 00:00:28,699 ♪Chôn giấu trong lòng quên nói với em ♪ 9 00:00:29,340 --> 00:00:31,350 ♪Nỗi cô đơn tràn ngập khắp♪ 10 00:00:31,920 --> 00:00:34,120 ♪Cuộc sống♪

Feb 15, 2022 14:39:12 49.87KB Download Translate

1 00:00:01,119 --> 00:00:03,750 ♪Dừng dừng bước bước ngỡ như♪ 2 00:00:03,939 --> 00:00:06,119 ♪Lạc lối giữa mê cung♪ 3 00:00:06,820 --> 00:00:11,219 ♪Lặp lại những lời không thật lòng♪ 4 00:00:12,440 --> 00:00:14,600 ♪Tại sao đã có được♪ 5 00:00:14,789 --> 00:00:17,799 ♪Lại càng thêm đau đớn♪ 6 00:00:18,179 --> 00:00:23,070 ♪Chỉ còn lại đôi bàn tay trống rỗng♪ 7 00:00:23,710 --> 00:00:25,719 ♪Có lẽ những buồn bã♪ 8 00:00:26,229 --> 00:00:28,699 ♪Chôn giấu trong lòng quên nói với em ♪ 9 00:00:29,340 --> 00:00:31,350 ♪Nỗi cô đơn tràn ngập khắp♪ 10 00:00:31,920 --> 00:00:34,120 ♪Cuộc sống♪

Feb 15, 2022 14:39:12 44.55KB Download Translate

1 00:00:01,119 --> 00:00:03,750 ♪Dừng dừng bước bước ngỡ như♪ 2 00:00:03,939 --> 00:00:06,119 ♪Lạc lối giữa mê cung♪ 3 00:00:06,820 --> 00:00:11,219 ♪Lặp lại những lời không thật lòng♪ 4 00:00:12,440 --> 00:00:14,600 ♪Tại sao đã có được♪ 5 00:00:14,789 --> 00:00:17,799 ♪Lại càng thêm đau đớn♪ 6 00:00:18,179 --> 00:00:23,070 ♪Chỉ còn lại đôi bàn tay trống rỗng♪ 7 00:00:23,710 --> 00:00:25,719 ♪Có lẽ những buồn bã♪ 8 00:00:26,229 --> 00:00:28,699 ♪Chôn giấu trong lòng quên nói với em ♪ 9 00:00:29,340 --> 00:00:31,350 ♪Nỗi cô đơn tràn ngập khắp♪ 10 00:00:31,920 --> 00:00:34,120 ♪Cuộc sống♪

Feb 15, 2022 14:39:12 47.11KB Download Translate

1 00:00:01,119 --> 00:00:03,750 ♪Dừng dừng bước bước ngỡ như♪ 2 00:00:03,939 --> 00:00:06,119 ♪Lạc lối giữa mê cung♪ 3 00:00:06,820 --> 00:00:11,219 ♪Lặp lại những lời không thật lòng♪ 4 00:00:12,440 --> 00:00:14,600 ♪Tại sao đã có được♪ 5 00:00:14,789 --> 00:00:17,799 ♪Lại càng thêm đau đớn♪ 6 00:00:18,179 --> 00:00:23,070 ♪Chỉ còn lại đôi bàn tay trống rỗng♪ 7 00:00:23,710 --> 00:00:25,719 ♪Có lẽ những buồn bã♪ 8 00:00:26,229 --> 00:00:28,699 ♪Chôn giấu trong lòng quên nói với em ♪ 9 00:00:29,340 --> 00:00:31,350 ♪Nỗi cô đơn tràn ngập khắp♪ 10 00:00:31,920 --> 00:00:34,120 ♪Cuộc sống♪

Feb 15, 2022 14:39:12 63.74KB Download Translate

1 00:00:01,119 --> 00:00:03,750 ♪Dừng dừng bước bước ngỡ như♪ 2 00:00:03,939 --> 00:00:06,119 ♪Lạc lối giữa mê cung♪ 3 00:00:06,820 --> 00:00:11,219 ♪Lặp lại những lời không thật lòng♪ 4 00:00:12,440 --> 00:00:14,600 ♪Tại sao đã có được♪ 5 00:00:14,789 --> 00:00:17,799 ♪Lại càng thêm đau đớn♪ 6 00:00:18,179 --> 00:00:23,070 ♪Chỉ còn lại đôi bàn tay trống rỗng♪ 7 00:00:23,710 --> 00:00:25,719 ♪Có lẽ những buồn bã♪ 8 00:00:26,229 --> 00:00:28,699 ♪Chôn giấu trong lòng quên nói với em ♪ 9 00:00:29,340 --> 00:00:31,350 ♪Nỗi cô đơn tràn ngập khắp♪ 10 00:00:31,920 --> 00:00:34,120 ♪Cuộc sống♪

Feb 15, 2022 14:39:12 58.29KB Download Translate

1 00:00:01,119 --> 00:00:03,750 ♪Dừng dừng bước bước ngỡ như♪ 2 00:00:03,939 --> 00:00:06,119 ♪Lạc lối giữa mê cung♪ 3 00:00:06,820 --> 00:00:11,219 ♪Lặp lại những lời không thật lòng♪ 4 00:00:12,440 --> 00:00:14,600 ♪Tại sao đã có được♪ 5 00:00:14,789 --> 00:00:17,799 ♪Lại càng thêm đau đớn♪ 6 00:00:18,179 --> 00:00:23,070 ♪Chỉ còn lại đôi bàn tay trống rỗng♪ 7 00:00:23,710 --> 00:00:25,719 ♪Có lẽ những buồn bã♪ 8 00:00:26,229 --> 00:00:28,699 ♪Chôn giấu trong lòng quên nói với em ♪ 9 00:00:29,340 --> 00:00:31,350 ♪Nỗi cô đơn tràn ngập khắp♪ 10 00:00:31,920 --> 00:00:34,120 ♪Cuộc sống♪

Feb 15, 2022 14:39:12 49KB Download Translate

1 00:00:01,119 --> 00:00:03,750 ♪Dừng dừng bước bước ngỡ như♪ 2 00:00:03,939 --> 00:00:06,119 ♪Lạc lối giữa mê cung♪ 3 00:00:06,820 --> 00:00:11,219 ♪Lặp lại những lời không thật lòng♪ 4 00:00:12,440 --> 00:00:14,600 ♪Tại sao đã có được♪ 5 00:00:14,789 --> 00:00:17,799 ♪Lại càng thêm đau đớn♪ 6 00:00:18,179 --> 00:00:23,070 ♪Chỉ còn lại đôi bàn tay trống rỗng♪ 7 00:00:23,710 --> 00:00:25,719 ♪Có lẽ những buồn bã♪ 8 00:00:26,229 --> 00:00:28,699 ♪Chôn giấu trong lòng quên nói với em ♪ 9 00:00:29,340 --> 00:00:31,350 ♪Nỗi cô đơn tràn ngập khắp♪ 10 00:00:31,920 --> 00:00:34,120 ♪Cuộc sống♪

Feb 15, 2022 14:39:12 63.19KB Download Translate

1 00:00:01,119 --> 00:00:03,750 ♪Dừng dừng bước bước ngỡ như♪ 2 00:00:03,939 --> 00:00:06,119 ♪Lạc lối giữa mê cung♪ 3 00:00:06,820 --> 00:00:11,219 ♪Lặp lại những lời không thật lòng♪ 4 00:00:12,440 --> 00:00:14,600 ♪Tại sao đã có được♪ 5 00:00:14,789 --> 00:00:17,799 ♪Lại càng thêm đau đớn♪ 6 00:00:18,179 --> 00:00:23,070 ♪Chỉ còn lại đôi bàn tay trống rỗng♪ 7 00:00:23,710 --> 00:00:25,719 ♪Có lẽ những buồn bã♪ 8 00:00:26,229 --> 00:00:28,699 ♪Chôn giấu trong lòng quên nói với em ♪ 9 00:00:29,340 --> 00:00:31,350 ♪Nỗi cô đơn tràn ngập khắp♪ 10 00:00:31,920 --> 00:00:34,120 ♪Cuộc sống♪

Feb 15, 2022 14:39:12 61.58KB Download Translate

1 00:00:01,119 --> 00:00:03,750 ♪Dừng dừng bước bước ngỡ như♪ 2 00:00:03,939 --> 00:00:06,119 ♪Lạc lối giữa mê cung♪ 3 00:00:06,820 --> 00:00:11,219 ♪Lặp lại những lời không thật lòng♪ 4 00:00:12,440 --> 00:00:14,600 ♪Tại sao đã có được♪ 5 00:00:14,789 --> 00:00:17,799 ♪Lại càng thêm đau đớn♪ 6 00:00:18,179 --> 00:00:23,070 ♪Chỉ còn lại đôi bàn tay trống rỗng♪ 7 00:00:23,710 --> 00:00:25,719 ♪Có lẽ những buồn bã♪ 8 00:00:26,229 --> 00:00:28,699 ♪Chôn giấu trong lòng quên nói với em♪ 9 00:00:29,340 --> 00:00:31,350 ♪Nỗi cô đơn tràn ngập khắp♪ 10 00:00:31,920 --> 00:00:34,120 ♪Cuộc sống♪

Feb 15, 2022 14:39:12 53.2KB Download Translate

1 00:00:01,119 --> 00:00:03,750 ♪Dừng dừng bước bước ngỡ như♪ 2 00:00:03,939 --> 00:00:06,119 ♪Lạc lối giữa mê cung♪ 3 00:00:06,820 --> 00:00:11,219 ♪Lặp lại những lời không thật lòng♪ 4 00:00:12,440 --> 00:00:14,600 ♪Tại sao đã có được♪ 5 00:00:14,789 --> 00:00:17,799 ♪Lại càng thêm đau đớn♪ 6 00:00:18,179 --> 00:00:23,070 ♪Chỉ còn lại đôi bàn tay trống rỗng♪ 7 00:00:23,710 --> 00:00:25,719 ♪Có lẽ những buồn bã♪ 8 00:00:26,229 --> 00:00:28,699 ♪Chôn giấu trong lòng quên nói với em ♪ 9 00:00:29,340 --> 00:00:31,350 ♪Nỗi cô đơn tràn ngập khắp♪ 10 00:00:31,920 --> 00:00:34,120 ♪Cuộc sống♪

Feb 15, 2022 14:39:12 55.38KB Download Translate

1 00:00:01,119 --> 00:00:03,750 ♪Dừng dừng bước bước ngỡ như♪ 2 00:00:03,939 --> 00:00:06,119 ♪Lạc lối giữa mê cung♪ 3 00:00:06,820 --> 00:00:11,219 ♪Lặp lại những lời không thật lòng♪ 4 00:00:12,440 --> 00:00:14,600 ♪Tại sao đã có được♪ 5 00:00:14,789 --> 00:00:17,799 ♪Lại càng thêm đau đớn♪ 6 00:00:18,179 --> 00:00:23,070 ♪Chỉ còn lại đôi bàn tay trống rỗng♪ 7 00:00:23,710 --> 00:00:25,719 ♪Có lẽ những buồn bã♪ 8 00:00:26,229 --> 00:00:28,699 ♪Chôn giấu trong lòng quên nói với em♪ 9 00:00:29,340 --> 00:00:31,350 ♪Nỗi cô đơn tràn ngập khắp♪ 10 00:00:31,920 --> 00:00:34,120 ♪Cuộc sống♪

Feb 15, 2022 14:39:12 51.81KB Download Translate

1 00:00:01,119 --> 00:00:03,750 ♪Dừng dừng bước bước ngỡ như♪ 2 00:00:03,939 --> 00:00:06,119 ♪Lạc lối giữa mê cung♪ 3 00:00:06,820 --> 00:00:11,219 ♪Lặp lại những lời không thật lòng♪ 4 00:00:12,440 --> 00:00:14,600 ♪Tại sao đã có được♪ 5 00:00:14,789 --> 00:00:17,799 ♪Lại càng thêm đau đớn♪ 6 00:00:18,179 --> 00:00:23,070 ♪Chỉ còn lại đôi bàn tay trống rỗng♪ 7 00:00:23,710 --> 00:00:25,719 ♪Có lẽ những buồn bã♪ 8 00:00:26,229 --> 00:00:28,699 ♪Chôn giấu trong lòng quên nói với em♪ 9 00:00:29,340 --> 00:00:31,350 ♪Nỗi cô đơn tràn ngập khắp♪ 10 00:00:31,920 --> 00:00:34,120 ♪Cuộc sống♪

Feb 15, 2022 14:39:12 60.04KB Download Translate

1 00:00:01,119 --> 00:00:03,750 ♪Dừng dừng bước bước ngỡ như♪ 2 00:00:03,939 --> 00:00:06,119 ♪Lạc lối giữa mê cung♪ 3 00:00:06,820 --> 00:00:11,219 ♪Lặp lại những lời không thật lòng♪ 4 00:00:12,440 --> 00:00:14,600 ♪Tại sao đã có được♪ 5 00:00:14,789 --> 00:00:17,799 ♪Lại càng thêm đau đớn♪ 6 00:00:18,179 --> 00:00:23,070 ♪Chỉ còn lại đôi bàn tay trống rỗng♪ 7 00:00:23,710 --> 00:00:25,719 ♪Có lẽ những buồn bã♪ 8 00:00:26,229 --> 00:00:28,699 ♪Chôn giấu trong lòng quên nói với em♪ 9 00:00:29,340 --> 00:00:31,350 ♪Nỗi cô đơn tràn ngập khắp♪ 10 00:00:31,920 --> 00:00:34,120 ♪Cuộc sống♪

Feb 15, 2022 14:39:12 60.18KB Download Translate

1 00:00:01,119 --> 00:00:03,750 ♪Dừng dừng bước bước ngỡ như♪ 2 00:00:03,939 --> 00:00:06,119 ♪Lạc lối giữa mê cung♪ 3 00:00:06,820 --> 00:00:11,219 ♪Lặp lại những lời không thật lòng♪ 4 00:00:12,440 --> 00:00:14,600 ♪Tại sao đã có được♪ 5 00:00:14,789 --> 00:00:17,799 ♪Lại càng thêm đau đớn♪ 6 00:00:18,179 --> 00:00:23,070 ♪Chỉ còn lại đôi bàn tay trống rỗng♪ 7 00:00:23,710 --> 00:00:25,719 ♪Có lẽ những buồn bã♪ 8 00:00:26,229 --> 00:00:28,699 ♪Chôn giấu trong lòng quên nói với em♪ 9 00:00:29,340 --> 00:00:31,350 ♪Nỗi cô đơn tràn ngập khắp♪ 10 00:00:31,920 --> 00:00:34,120 ♪Cuộc sống♪

Feb 15, 2022 14:39:12 66.28KB Download Translate

1 00:00:01,119 --> 00:00:03,750 ♪Dừng dừng bước bước ngỡ như♪ 2 00:00:03,939 --> 00:00:06,119 ♪Lạc lối giữa mê cung♪ 3 00:00:06,820 --> 00:00:11,219 ♪Lặp lại những lời không thật lòng♪ 4 00:00:12,440 --> 00:00:14,600 ♪Tại sao đã có được♪ 5 00:00:14,789 --> 00:00:17,799 ♪Lại càng thêm đau đớn♪ 6 00:00:18,179 --> 00:00:23,070 ♪Chỉ còn lại đôi bàn tay trống rỗng♪ 7 00:00:23,710 --> 00:00:25,719 ♪Có lẽ những buồn bã♪ 8 00:00:26,229 --> 00:00:28,699 ♪Chôn giấu trong lòng quên nói với em♪ 9 00:00:29,340 --> 00:00:31,350 ♪Nỗi cô đơn tràn ngập khắp♪ 10 00:00:31,920 --> 00:00:34,120 ♪Cuộc sống♪

Feb 15, 2022 14:39:12 39.35KB Download Translate

1 00:00:01,119 --> 00:00:03,750 ♪Dừng dừng bước bước ngỡ như♪ 2 00:00:03,939 --> 00:00:06,119 ♪Lạc lối giữa mê cung♪ 3 00:00:06,820 --> 00:00:11,219 ♪Lặp lại những lời không thật lòng♪ 4 00:00:12,440 --> 00:00:14,600 ♪Tại sao đã có được♪ 5 00:00:14,789 --> 00:00:17,799 ♪Lại càng thêm đau đớn♪ 6 00:00:18,179 --> 00:00:23,070 ♪Chỉ còn lại đôi bàn tay trống rỗng♪ 7 00:00:23,710 --> 00:00:25,719 ♪Có lẽ những buồn bã♪ 8 00:00:26,229 --> 00:00:28,699 ♪Chôn giấu trong lòng quên nói với em♪ 9 00:00:29,340 --> 00:00:31,350 ♪Nỗi cô đơn tràn ngập khắp♪ 10 00:00:31,920 --> 00:00:34,120 ♪Cuộc sống♪

Feb 15, 2022 14:39:12 42.88KB Download Translate

1 00:00:01,119 --> 00:00:03,750 ♪Dừng dừng bước bước ngỡ như♪ 2 00:00:03,939 --> 00:00:06,119 ♪Lạc lối giữa mê cung♪ 3 00:00:06,820 --> 00:00:11,219 ♪Lặp lại những lời không thật lòng♪ 4 00:00:12,440 --> 00:00:14,600 ♪Tại sao đã có được♪ 5 00:00:14,789 --> 00:00:17,799 ♪Lại càng thêm đau đớn♪ 6 00:00:18,179 --> 00:00:23,070 ♪Chỉ còn lại đôi bàn tay trống rỗng♪ 7 00:00:23,710 --> 00:00:25,719 ♪Có lẽ những buồn bã♪ 8 00:00:26,229 --> 00:00:28,699 ♪Chôn giấu trong lòng quên nói với em♪ 9 00:00:29,340 --> 00:00:31,350 ♪Nỗi cô đơn tràn ngập khắp♪ 10 00:00:31,920 --> 00:00:34,120 ♪Cuộc sống♪

Feb 15, 2022 14:39:12 42.21KB Download Translate

1 00:00:01,119 --> 00:00:03,750 ♪Dừng dừng bước bước ngỡ như♪ 2 00:00:03,939 --> 00:00:06,119 ♪Lạc lối giữa mê cung♪ 3 00:00:06,820 --> 00:00:11,219 ♪Lặp lại những lời không thật lòng♪ 4 00:00:12,440 --> 00:00:14,600 ♪Tại sao đã có được♪ 5 00:00:14,789 --> 00:00:17,799 ♪Lại càng thêm đau đớn♪ 6 00:00:18,179 --> 00:00:23,070 ♪Chỉ còn lại đôi bàn tay trống rỗng♪ 7 00:00:23,710 --> 00:00:25,719 ♪Có lẽ những buồn bã♪ 8 00:00:26,229 --> 00:00:28,699 ♪Chôn giấu trong lòng quên nói với em♪ 9 00:00:29,340 --> 00:00:31,350 ♪Nỗi cô đơn tràn ngập khắp♪ 10 00:00:31,920 --> 00:00:34,120 ♪Cuộc sống♪