Back to subtitle list

Backstreet Rookie (Convenience Store Saet-byul / Pyeonuijeom Saetbyeoli / 편의점 샛별이) Greek Subtitles

 Backstreet Rookie (Convenience Store Saet-byul / Pyeonuijeom Saetbyeoli / 편의점 샛별이)
Oct 15, 2020 13:41:55 Suri01 Greek 2

Release Name:

Backstreet.Rookie.S01E16.200808.720p-NEXT(Magico Team)

Release Info:

Αφιερωμένο στις Νούνες και την παρέα του Σιχαμένου. Πρώτη διανομή υποτίτλων Magico.one Team : Suri, Katerina2020, Trelokomeia Και Τα Μυαλά Στα Μπλέντερ Για περισσότερες κορεάτικες σειρές επισκεφθείτε την σελίδα μας. Θα μας βρείτε στο w w w.M a g i c o. o n e 
Download Subtitles
Oct 14, 2020 22:19:12 58.83KB Download Translate

1 00:00:06,050 --> 00:00:08,470 Óå Ìðéüë, ðåñßìåíå! Óå Ìðéüë, ìçí öåýãåéò! 2 00:00:08,590 --> 00:00:09,650 Óå Ìðéüë! 3 00:00:12,290 --> 00:00:15,190 Íá óïõ óõóôÞóù, ôïí Üíôñá ðïõ ìïõ áñÝóåé. 4 00:00:16,360 --> 00:00:17,360 Ôé; 5 00:00:18,406 --> 00:00:22,230 Êáëþò Þñèáôå. Åßìáé ï Ôóüé Íôå ×éüí éäéïêôÞôçò ôïõ ðáíôïðùëåßïõ. 6 00:00:22,350 --> 00:00:23,676 Ôé åßí' ôïýôïò; 7 00:00:23,890 --> 00:00:26,726 Óå Ìðéüë, äåí åßíáé ï Íôå ×éüí! 8 00:00:26,766 --> 00:00:28,794 Åßíáé øåýôçò, åãþ åßìáé ï ðñáãìáôéêüò! 9 00:00:28,834 --> 00:00:32,090 - Åãþ åßìáé ï Íôå ×éüí!

lazada