Back to subtitle list

Backstreet Rookie (Convenience Store Saet-byul / Pyeonuijeom Saetbyeoli / 편의점 샛별이) Greek Subtitles

 Backstreet Rookie (Convenience Store Saet-byul / Pyeonuijeom Saetbyeoli / 편의점 샛별이)
Oct 15, 2020 13:41:55 Suri01 Greek 8

Release Name:

Backstreet.Rookie.S01E15.200807.720p-NEXT.(Magico Team)

Release Info:

Αφιερωμένο στις Νούνες και την παρέα του Σιχαμένου. Πρώτη διανομή υποτίτλων Magico.one Team : Suri, Katerina2020, Trelokomeia Και Τα Μυαλά Στα Μπλέντερ Για περισσότερες κορεάτικες σειρές επισκεφθείτε την σελίδα μας. Θα μας βρείτε στο w w w.M a g i c o. o n e   
Download Subtitles
Oct 14, 2020 22:18:06 65.13KB Download Translate

1 00:00:08,220 --> 00:00:09,290 Óå Ìðéüë. 2 00:00:09,820 --> 00:00:11,050 ÈÝëù êé åãþ… 3 00:00:12,112 --> 00:00:14,862 íá åßìáé Ýíáò îå÷ùñéóôüò Üíèñùðïò ãéá åóÝíá. 4 00:00:18,413 --> 00:00:20,813 Èá äå÷ôåßò ôéò êüêêéíåò ôïõëßðåò ìïõ; 5 00:00:22,683 --> 00:00:28,133 Ðñþôç äéáíïìÞ õðïôßôëùí Magico.one Team Katerina2020, Suri, Trelokomeia Êáé Ôá ÌõáëÜ Óôá ÌðëÝíôåñ 6 00:00:34,775 --> 00:00:36,025 ÄéåõèõíôÞ Ôóüé. 7 00:00:38,871 --> 00:00:40,171 Èá óïõ áðáíôÞóù… 8 00:00:41,641 --> 00:00:42,920 áñãüôåñá. 9 00:00:44,772 --> 00:00:48,161 ÁöéåñùìÝíï óôéò Íïýíåò êáé ôçí ðáñÝá ôïõ Óé÷áìÝíïõ.

lazada