Back to subtitle list

Backstreet Rookie (Convenience Store Saet-byul / Pyeonuijeom Saetbyeoli / 편의점 샛별이) Greek Subtitles

 Backstreet Rookie (Convenience Store Saet-byul / Pyeonuijeom Saetbyeoli / 편의점 샛별이)
Oct 15, 2020 13:41:55 Suri01 Greek 6

Release Name:

Backstreet.Rookie.S01E12.200725.720p-NEXT.(Magico Team)

Release Info:

Αφιερωμένο στις Νούνες και την παρέα του Σιχαμένου. Πρώτη διανομή υποτίτλων Magico.one Team : Suri, Katerina2020, Trelokomeia Και Τα Μυαλά Στα Μπλέντερ Για περισσότερες κορεάτικες σειρές επισκεφθείτε την σελίδα μας. Θα μας βρείτε στο w w w.M a g i c o. o n e 
Download Subtitles
Oct 14, 2020 22:14:56 60.74KB Download Translate

1 00:00:06,005 --> 00:00:09,380 ×ñçóéìïðïéåßò ôçí Óå Ìðéüë ãéá íá îåðåñÜóåéò ôçí ðñþçí óïõ. 2 00:00:09,420 --> 00:00:10,920 Äåí ìïõ áñÝóåé áõôü. 3 00:00:11,959 --> 00:00:12,995 Ôé; 4 00:00:13,035 --> 00:00:16,935 Áí äåí óêïðåýåéò íá âãåéò ìáæß ôçò, óå ðáñáêáëþ ìçí ôçí ìðåñäåýåéò. 5 00:00:17,261 --> 00:00:19,755 Êáé äåí ôï ëÝù ðáñïñìçôéêÜ áõôü. 6 00:00:22,357 --> 00:00:23,750 ¼ìùò, Ôæé Ãïõê… 7 00:00:24,079 --> 00:00:27,280 ãéáôß ìïõ ôá ëåò Ýôóé îáöíéêÜ üëá áõôÜ; 8 00:00:29,065 --> 00:00:31,015 ÅðåéäÞ ìïõ áñÝóåé ç Óå Ìðéüë. 9 00:00:31,896 --> 00:00:35,584 ÁöéåñùìÝíï óôéò Íïýíåò êáé ôçí ðáñÝá ôïõ Óé÷áìÝíïõ.

lazada