Back to subtitle list

Babes in Toyland (March of the Wooden Soldiers) Arabic Subtitles

 Babes in Toyland (March of the Wooden Soldiers)
Jan 13, 2022 22:49:13 BEDO806 Arabic 10

Release Name:

Babes.in.Toyland.1934.1080p.BluRay.x264.YIFY

Release Info:

تعديل التوقيت لهذه النسخه 
Download Subtitles
Dec 15, 2021 01:19:42 39.83KB Download Translate

1 00:05:00,023 --> 00:05:06,611 ÊÑÌãÉ ÃÍãÏ ÚÈÏ ÇáãäÚã AHMED.FUSION 2 00:05:16,023 --> 00:05:19,611 åíÇ íÇ ÃØÝÇá , Çáì ÇáãÏÑÓå 3 00:05:29,880 --> 00:05:32,866 ÕÈÇÍ ÇáÎíÑ - ÕÈÇÍ ÇáÎíÑ - 4 00:05:34,063 --> 00:05:36,854 åíÇ ÇÔÊÑæÇ ÇáÈÇáæäÇÊ , ÈÌãíÚ ÇáæÇä ÇáØíÝ 5 00:06:09,850 --> 00:06:12,537 ÇíåÇ ÇáÕÈíå 6 00:07:08,757 --> 00:07:12,545 åÄáÇÁ ÇáÇæáÇÏ ÓíÊÓÈÈæä ÈãæÊì 7 00:07:13,106 --> 00:07:14,099 (Èæ ÈíÈ) 8 00:07:14,294 --> 00:07:15,689 ÇäÇ ÞÇÏãå íÇ Ããì 9 00:07:16,856 --> 00:07:19,239 ÓÊÊÓÈÈæÇ Ýì ãæÊì íÇ ÃØÝÇáì 10