Back to subtitle list

Alienoid (Alien + Human: Part 1 / Oegye+in 1bu / 외계+인 1부) Bulgarian Subtitles

 Alienoid (Alien + Human: Part 1 / Oegye+in 1bu / 외계+인 1부)

Movie Info:

Released: 20 Jul 2022
Runtime: 142 min
Genre: Action, Fantasy, Sci-Fi
Director: Dong-hoon Choi
Actors: Kim Eui-sung, Lee Hanee, Yoo Jae-myung
Country: South Korea
Rating: 6.9

Overview:

The door of time opens between the swordsman who wants to seize the legendary divine sword at the end of the Goryeo Dynasty and those who chase after an alien prisoner imprisoned in a human body in 2022.

Sep 16, 2022 09:02:06 maniivanov Bulgarian 3

Release Name:

Alien.Human.Part.1.2022.CMT.1080p.WEB-DL.H.265
Download Subtitles
Aug 31, 2022 18:53:20 104.14KB Download Translate

1 00:00:56,170 --> 00:00:57,640 {\c&Hffff80&}Ìèíà ìíîãî âðåìå, 2 00:00:58,520 --> 00:01:01,490 {\c&Hffff80&}èçâúíçåìíè ïðåñòúïíèöè ñà çàòâîðåíè â ÷îâåøêî òÿëî. 3 00:01:03,170 --> 00:01:05,600 {\c&Hffff80&}íî õîðàòà íå îñúçíàâàò òîâà. 4 00:01:07,060 --> 00:01:10,910 {\c&Hffff80&}Èçâúíçåìíè, êîèòî ìîãàò äà âëèçàò è èçëèçàò ïî æåëàíèå... 5 00:01:10,910 --> 00:01:15,020 {\c&Hffff80&}ñå íàðè÷àò Ïàðî. 00:01:17,010 --> 00:01:21,620 1380 ãîäèíà 6 00:01:22,520 --> 00:01:23,270 Òàì ãîðå! 7 00:01:28,150 --> 00:01:29,350 Óáèé ãî! 8 00:01:34,150 --> 00:01:36,640 Åòî òàì! 9 00:01:57,000 --> 00:01:58,640 Íåáåòî ñå îòâîðè...