pingbot.me
Back to subtitle list

Alice in Borderland - First Season Hebrew Subtitles

 Alice in Borderland - First Season

Series Info:

Released: N/A
Runtime: N/A
Genre: Fantasy, Sci-Fi, Thriller
Director: N/A
Actors: Tsuyoshi Abe, Shô Aoyagi, Aya Asahina, Nobuaki Kaneko
Country: Japan
Rating: N/A

Overview:

A group of bored delinquents are transported to a parallel wasteland as part of a survival game.

Jan 11, 2021 01:19:23 D_N_A Hebrew 11

Release Name:

Alice.in.Borderland.S01.1080p.NF.WEB-DL.DD+5.1.x264-iKA
Download Subtitles
Jan 07, 2021 18:40:00 29.87KB Download Translate

1 00:00:39,998 --> 00:00:41,916 - î÷ñ ååì÷ðå - 2 00:00:42,000 --> 00:00:44,419 - âéàåîèøéä ôø÷èìéú - 3 00:00:44,502 --> 00:00:46,671 - äëåì àåãåú âéàåîèøéä î÷åãùú - 4 00:00:46,755 --> 00:00:48,673 AUDI å-BMW - - âéàåîèøééú úìúÎîîã 5 00:00:55,805 --> 00:00:57,640 .àéæä àç îçåøáï 6 00:00:58,725 --> 00:00:59,559 !ìòæàæì 7 00:01:01,686 --> 00:01:02,604 - àúä îú - 8 00:01:02,687 --> 00:01:03,605 .çøà 9 00:01:04,522 --> 00:01:06,483 ?ùåá ìà äìëú ìøéàéåï äòáåãä 10 00:01:10,153 --> 00:01:13,573 ,àçøé ùäúçððúé áôðéäí ìúú ìê äæãîðåú

Jan 07, 2021 18:40:00 26.3KB Download Translate

1 00:00:49,632 --> 00:00:51,134 !àú ìà îîå÷ãú 2 00:00:51,217 --> 00:00:52,260 !éåæåäà 3 00:01:11,279 --> 00:01:12,113 .àáà 4 00:01:21,164 --> 00:01:22,457 !àðé àùøåã 5 00:01:31,800 --> 00:01:35,053 - ñãøä î÷åøéú ùì NETFLIX - 6 00:02:09,546 --> 00:02:12,423 - îáåññ òì äøåîï äâøôé Alice in Borderland - îàú äàøå àñå 7 00:02:52,463 --> 00:02:55,884 - úçðú ùéáåéä - 8 00:03:17,739 --> 00:03:18,656 ?îä 9 00:03:25,371 --> 00:03:27,957 îðåò - - äðòä, ëéáåé 10 00:03:54,943 --> 00:03:56,027

Jan 07, 2021 18:40:00 21.12KB Download Translate

1 00:00:39,914 --> 00:00:41,124 äàéùä ääéà… 2 00:00:42,542 --> 00:00:43,835 .äøâúé àåúä 3 00:00:49,215 --> 00:00:51,426 .ëåìí àåìöå ìäùúúó áîùç÷ 4 00:00:53,011 --> 00:00:54,220 .æä ìà áàùîú àéù 5 00:00:58,183 --> 00:00:59,350 ?îä ìòæàæì ÷åøä ëàï 6 00:01:02,896 --> 00:01:05,106 .îé éåãò? âí àðé ìà éåãòú 7 00:01:05,607 --> 00:01:06,483 àáì… 8 00:01:08,526 --> 00:01:11,196 îãäéí àåúé ùàðé îåëðä ìòùåú äëåì 9 00:01:12,322 --> 00:01:13,615 .ëãé ìùøåã 10 00:01:18,244 --> 00:01:20,205 .éëåìðå ôùåè ìîåú àí ìà øöéðå ìòùåú æàú

Jan 07, 2021 18:40:00 17.58KB Download Translate

1 00:00:48,089 --> 00:00:49,257 .úåãä òì äîæåï 2 00:01:12,113 --> 00:01:13,740 .àúä äáçåø îäîùç÷ äàçøåï 3 00:01:36,554 --> 00:01:37,472 ?àúä øåöä ìçéåú 4 00:01:51,820 --> 00:01:52,821 àðé… 5 00:01:54,823 --> 00:01:55,907 .âí àðé àîåú 6 00:01:58,827 --> 00:01:59,869 ?áàîú 7 00:02:01,621 --> 00:02:02,622 .äáðúé 8 00:02:37,824 --> 00:02:38,908 .úåãä òì äîæåï 9 00:03:12,942 --> 00:03:14,777 - çééí áéòø" îàú äðøé ãééååéã úåøå- " 10 00:03:53,858 --> 00:03:57,111 - ñãøä î÷åøéú ùì NETFLIX -

Jan 07, 2021 18:40:00 31.46KB Download Translate

1 00:00:14,556 --> 00:00:17,225 .àðà äîúéðå ìúçéìú äîùç÷ 2 00:00:17,308 --> 00:00:20,437 .çîù ã÷åú ìñâéøú äøéùåí 3 00:00:22,480 --> 00:00:24,482 ?æä âìâì òð÷ äôòí 4 00:00:26,568 --> 00:00:28,528 ?àéæä îùç÷ æä éëåì ìäéåú 5 00:00:30,864 --> 00:00:32,741 .úå÷ó äååéæåú ùìðå éôåâ äìéìä 6 00:00:36,077 --> 00:00:37,287 .àðçðå çééáéí ìäùúúó 7 00:00:39,497 --> 00:00:40,874 ?éù ìëí øâò, çáøéí 8 00:00:43,668 --> 00:00:47,172 ?"ùîòúí òì "äçåó 9 00:00:47,756 --> 00:00:48,715 ?îä 10 00:00:49,257 --> 00:00:50,925 .úúòìí îîðå, áåà !çëå-

Jan 07, 2021 18:40:00 21.03KB Download Translate

1 00:00:27,902 --> 00:00:32,615 ."òìéê ìäéåú äùéðåé ùàúä øåöä ìøàåú áòåìí" 2 00:00:33,908 --> 00:00:35,243 .æä îä ùâðãé àîø 3 00:00:37,662 --> 00:00:38,663 àðé… 4 00:00:40,749 --> 00:00:42,792 àöåø ëàï àåèåôéä… 5 00:00:45,420 --> 00:00:48,173 .ìàìä ùäúééàùå 6 00:00:51,843 --> 00:00:53,344 ,àí àéï ìðå ú÷ååä 7 00:00:54,137 --> 00:00:55,555 !òìéðå ìéöåø ú÷ååä 8 00:00:59,350 --> 00:01:01,186 .æå úäéä àøõ äú÷ååä 9 00:01:02,729 --> 00:01:03,730 âï òãï òì äéí - - èå÷éå 10 00:01:03,813 --> 00:01:07,776 !àäôåê àú äî÷åí äæä ì"çåó" äùðé

Jan 07, 2021 18:40:00 23.1KB Download Translate

1 00:00:17,809 --> 00:00:20,103 !éù àù áçì÷ äàçåøé ùì äáðééï 2 00:00:25,233 --> 00:00:29,195 âìå îé øöç àú îåîå÷ä .åùøôå àåúå áàù éåí äãéï 3 00:00:29,279 --> 00:00:32,282 .öéã îëùôåú? æä ðùîò îòðééï 4 00:00:33,992 --> 00:00:35,326 .äîùç÷ ëáø äúçéì 5 00:00:36,411 --> 00:00:37,787 .äéé 6 00:00:39,956 --> 00:00:42,250 !áñãø, áåàå ðçôù àú äîëùôä 7 00:00:57,432 --> 00:00:58,475 .äéé, àú 8 00:01:00,018 --> 00:01:01,728 ?ìîä ìà äééú àéúä äéåí 9 00:01:01,811 --> 00:01:02,645 ?îä 10 00:01:03,438 --> 00:01:06,441 ?ìîä àéçøú? àú ìà úîéã àéúä

Jan 07, 2021 18:40:00 23.81KB Download Translate

1 00:00:08,842 --> 00:00:10,635 - àúçì îçãù - 2 00:00:10,719 --> 00:00:12,012 - "àúçåì îäéø "ãéìø - 3 00:00:12,095 --> 00:00:13,638 - ùí äîåöø, áåøãøôåï - 4 00:00:13,722 --> 00:00:14,723 - àúçì îçãù, ôñ÷ æîï - 5 00:00:14,806 --> 00:00:16,683 - îöá î÷åîé - 6 00:00:16,766 --> 00:00:18,393 - îöá î÷åîé, ôúç ðòéìä - 7 00:00:20,937 --> 00:00:23,356 .æä òáã ?îä- 8 00:00:24,190 --> 00:00:25,859 ?æä äèìôåï ùìê, àñàäé 9 00:00:25,942 --> 00:00:28,445 .ìà, æä äèìôåï ùäùâúé 10 00:00:31,114 --> 00:00:32,157 ?äåà îöìí