Back to subtitle list

38 Task Force (Squad 38 / Police Unit 38 / 38 Sagidongdae / 38 사기동대) Farsi/Persian Subtitles

 38 Task Force (Squad 38 / Police Unit 38 / 38 Sagidongdae / 38 사기동대)

Series Info:

Released: 17 Jun 2016
Runtime: N/A
Genre: Crime, Drama
Director: N/A
Actors: Sun-Bin Lee, Dong-seok Ma, In-Guk Seo, Sooyoung
Country: South Korea
Rating: 8.1

Overview:

The task force chief of Seoul City Hall and a con man work together to collect taxes from those who avoid paying large amounts.

May 23, 2020 02:29:04 Persian Dream Team Farsi/Persian 10

Release Name:

Squad 38 Episode 02

Release Info:

Elie - Yas Afagh @persiandreamteam  
Download Subtitles
Jun 19, 2016 22:49:48 59.57KB Download Translate

1 00:00:00,000 --> 00:00:03,200 "ÊãÇÔÇí Çíä ÓÑíÇá ÈÑÇí ÇÝÑÇÏ ÒíÑ 15ÓÇá ãäÇÓÈ äãí ÈÇÔÏ" 2 00:00:03,200 --> 00:00:06,540 "ÏÑ ÍÖæÑ æÇáÏíä ÊãÇÔÇ ÔæÏ" 3 00:00:06,650 --> 00:00:20,000 *ÊÞÏíã Èå ÊãÇ㠁ÇÑÓí ÒÈÇä åÇí ÓÑÇÓÑ ÏäíÇ ÑÔíä ÏÑíã Êíã ÊÞÏíã ãí˜äÏ* "Elie - Yas Afagh" :ãÊÑÌã 4 00:00:30,950 --> 00:00:31,950 áÚäÊ ÈåÔ 5 00:00:33,550 --> 00:00:34,580 ÂÞÇ 6 00:00:35,280 --> 00:00:36,450 ÝäϘ ÏÇÑíä¿¿ 7 00:00:41,580 --> 00:00:42,580 Îíáå ããäæä 8 00:00:51,710 --> 00:00:53,450 Èáå¡ Êãæãå 9 00:00:54,210 --> 00:00:55,250 ÈÇÔå 10 00:01:00,150 --> 00:01:04,110 "Ñæå 38"

lazada